một bài về hòn bi

Kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển!

một bài về hòn bi

Bài viết chưa xemgửi bởi dokhacluan » Thứ 6 Tháng 12 05, 2008 10:10 am

Moät hoøn bi ñöôïc thaû khoâng vaän toác ban ñaàu töø A vaø coù theå tröôït khoâng ma saùt treân moät ñöôøng raõnh ABCDEF vôùi BCDEB laø ñöôøng troøn baùn kính R nhö hình veõ. Cheânh leäch ñoä cao giöõa 2 ñieåm A vaø D laø h . Gæa thieát raèng kích thöôùc hoøn bi laø khoâng ñaùng keå.Cho gia toác troïng tröôøng laø g.
a)tính ñoä cao h nhoû nhaát ñeå hoøn bi khoâng rôø khoûi ñöôøng raõnh
b)tính vaän toác hoøn bi taïi F.
ÑS:
a)h=R/2 (baùn kính chia ñoâi)
b)v=caên(5gR)


bài này có hình nhưng mình không bít vẽ hình trên diễn đàn, mong các bạn thông cảm
liện hệ với mình tphcm1990dokhacluan@yahoo.com.vn
xin các bạn cho mình địa chỉ email của các bạn để cho mình dễ hỏi bài
dokhacluan
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 05, 2008 9:55 am

Quay về Cơ học đại cương

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron