Các mốc lớn trong vật lý từ TCN đến nay

Các mốc lớn trong vật lý từ TCN đến nay

Bài viết chưa xemgửi bởi nvbien » Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:08 pm

Physics Time-Line to 1799

Sẽ bổ sung hình ảnh sau!
Nguồn: My Webpage
việt hóa bởi ppgdvl. copyright 2004
585: Thales of Miletus, prediction of an eclipse - dự đoán nguyệt thực
-580: Thales of Miletus, birth of scientific thought - [color=red]khai sinh khoa học[/color]
-580: Thales of Miletus, water as the basic element- nước là phần tử có bản của sự sống
-580: Thales of Miletus, magnets and attraction to rubbed - quan sát sự tương tác của nam châm
-560: Thales of Miletus, first cosmologies - chiêm tinh học xuất hiện
-550: Anaximenes, flat Earth- trái đất phẳng

Hình ảnh

-525: Pythagoras, understanding the world and mathematics- mô tả thế giới bằng toán
-520: Anaximander, Earth surface is curved(cylinder)- bề mặt trái đất cong (hình trụ)
Hình ảnh

-515: Parmenides, paradoxes of change and motion- nghịch lí về chuyển động
-500: Pythagoreans, Earth is a sphere - Trái đất hình cầu ( cảm ơn bác Pytago nhé )
-480: Oenopides, finds angle of Earth's tilt to ecliptic- trái đât nghiêng so với mp hoàng đạo (giỏi thật)
-480: Protagoras, reality comes from the senses - sự thật xuất hiện từ trực giác
-480: Heraclitus, fire as privào tháng Ba ngàyy substance - Lửa là nguồn gốc vật chất
-480: Heraclitus, change is the essence of being - thay đổi quan điểm về sự tồn tại
-475: Parmenides, Earth is a sphere- Trái đất hình cầu -biêt rồi
-470: Anaxagoras, materials are made of "seeds" (atoms)- vật chất được tạo bởi các "seeds" - (nguyên tử chăng ??)
-470: Anaxagoras, sun, moon and stars are made of same material as Earth- Mặt trời mặt trăng và các ví sao cũng đuợc cấu tạo từ vật chất như trái đất
-470: Anaxagoras, sun as a hot glowing rock- Mặt trời là hòn đá nóng sáng
-460: Eudoxus, Celestial spheres- bầu trời hình cầu

Hình ảnh

-460: Empedocles, Four elements: Earth, Air, Fire and Water -Bốn nguyên tố tạo nên thế giới là: Đất , khí, lửa và nước
-455: Philolaus, Earth Rotates - Trái đất quay. (thảm nào chóng cả mặt)
-450: Zeno, paradoxes of discrete or continuous space and time_ Sự đối lập (ngịch lí) của sự liên tục hoắc gián đoạn của không gian và thời gian.
-445: Leucippus, indivisble atoms- Nguyên tử không nhìn thấy
-425: Democritus, Atomic theory- Nguyên tử luận
-390: Plato, theory of knowledge- Lí thuyêt về nhận thức
-390: Plato, ether as a fifth element- Ether là thành ´phần thứ năm cấu tạo thế giới
-385: Democritus, Milky Way is composed of many stars- Ngân hà là tập hợp bởi rất nhiều các vì sao
-370: Aristotle, Free falling bodies accelerate but heavier bodies fall faster- Mọi vật rơi tự do có gia tốc nhưng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ
-360: Heracleides, Venus and Mercury orbit the sun - sao kim và vao thủy chuyển động trong quĩ đạo mặt trời-352: Chinese, recorded observation of a supervào tháng Mười Một ngàya- quan sát superno.va
-350: Heracleides, Rotation of the Earth- Trái đât tự quay
-340: Aristotle, Earth is a sphere- Trái đất hình cầu
-340: Aristotle, Space is continuous and always filled với matter- Không qian liên tục và luôn được lấp đầy bởi vật chất.
-335: Kiddinu, precession of equinoxes - chuyển đôngtuế sai và điểm thu phân
-335: Strato, experiments với falling bodies and levers- thí nghiệm sự rơi và đòn bẩy
-330: Aristotle, physics and metaphysics- vật lí và siêu hình học
-330: Aristotle, geocentric cosmology - Thuyết địa tâm
-325: Pytheas, tides are caused theo moon- Thủy triều là do chuyển động của mặt trăng (quá giỏi)
-306: Epicurus, support for atomic theory- đề xuất thuyết nguyên tử
-295: Euclid, elements of mathematics- phần tử của toán học
-265: Zou Yan, five elements: water, metal, wood, fire and earth - năm nguyên tó cấu tạo lên thế giới là: nước, kim loại, gỗ, lửa và đất
-260: Aristarchus of Samos, ratio of Earth-Sun distance to Earth-Moon distance from angle at half moon- tỉ lệ giữa khoảng cách trái đất .mặt trời và tỉ lệ trái đất mặt trăng
-260: Aristarchus of Samos, distance and size of moon from Earth's shadow during lunar eclipse- khoáng cách và kích thước mặt trăng thông qua bóng của mặt trời khi có nguyệt thực
-260: Aristarchus of Samos, heliocentric cosmology - Thuyết nhật tâm (một giây mặc niệm copecnic)
-250: Chinese, free bodies move at constant velocity- (Vật tự do chuyển động với vận tốc không đổi)
-240: Archimedes, Principle of levers and compound pulley - Định luật về đòn bẩy và palang
-240: Archimedes, Archimedes' principle of hydrostatics- Định luật về thủy tĩnh học
-235: Eratosthenes, Measurement of Earth's circumference- Đo chu vi trái đất
-190: Seleucus, further support for heliocentric theory- đề suất đầy đủ hơn về thuyết nhật tâm
-170: Chinese, record of sun spots- ghi nhận về vết đen trên mặt trời (choáng)
-150: Hipparchus, precession of the equinoxes -dự đoán điểm xuân phân
-130: Hipparchus, size of moon from parallax of eclipse- kích thước mặt trăng


83: Chinese, loadstone compass
100: Bhaskara, diameter of the Sun
100: Hero of Alexandria, expansion of air với heat
100: Hero of Alexandria, laws of light reflection
130: Ptolemy, geocentric cosmology of epicycles - Hệ địa tâm Potolemy- Trái đất kà trung tâm vũ trụ!
180: Egypt, alchemy
550: Johannas Philoponus, impetus keeps a body moving
721: Abu Hayyan, preparation of chemicals such as nitric acid
890: Al-Razi, atomic of matter and space
890: Al-Razi, andromeda galaxy
1000: Ali Al-hazen, reflection, refraction and lenses
1000: Ali Al-hazen, pinhole camera to demonstrate that light travels in straight lines to the eye
1054: China and Arabia Supervào tháng Mười Một ngàya of Crab Nebula recorded
1121: Al-khazini gravity acts towards centre of Earth
1155: Bhaskara first description of a perpetual motion machine
1225: Jordanus Nemorarius, mechanics of lever and composition of motion
1250: Albertus Magnus, isolation of arsenic
1260: Roger Bacon, empiricism
1267: Roger Bacon, magnifying lens
1269: Pierre de vào tháng Ba ngàyicourt, experiments với magnets and compass
1304: Theodoric of Freibourg, experiments to investigate rainbows
1320: William of Occam, Occam's Razor
1355: Jean Buridan, physics of impetus
1440: Nicolas Cusanus, Earth is in motion
1440: Nicolas Cusanus, infinite universe
1450: Johann Gutenberg, first printing press in Europe
1472: Johannes Regiomontanus, observation of Halley's comet
1480: Leonardo de Vinci, description of parachute
1480: Leonardo de Vinci, compares reflection of light to reflection of sound waves
1490: Leonardo de Vinci, capillary action
1492: Leonardo de Vinci, foresees flying machines
1494: Leonardo de Vinci, foresees pendulum clock
1514: Nicolaus Copernicus, writes about heliocentric theory but does not yet publish
1515: Leonardo Da Vinci, progress in mechanics, aerodynamics and hydraulics
1537: Niccolo Tartaglia, trajectory of a bullet
1551: Girolamo Cardano, studies of falling bodies
1553: Giambattista Benedetti, proposed equality of fall rates
1543: Nicolaus Copernicus, heliocentric theory published
1546: Gerardus Mercator, Magnetic pole of Earth
1572: Tycho Brahe, witnesses a supervào tháng Mười Một ngàya and cites it as evidence that the heavens are not changeless
1574: Tycho Brahe, Observes that a comet is beyond the moon
1576: Tycho Brahe, constructs a planetary observatory
1576: Thomas Digges, illustration of an infinite universe surrounding a Copernican solar system
1577: Tycho Brahe, observes that a comet passes through the orbits of other planets
1581: Galileo Galilei, constancy of period of pendulum
1581: Robert Norman, dip of compass shows that Earth is a magnet
1584: Giordano Bruno, suggests that stars are suns với other Earth's in orbit
1585: Giovanni Benedetti, impetus theory is better than Aristotle's physics
1585: Simon Stevin, law of equilibrium
1586: Simon Stevin, pressure in column of liquid
1586: Simon Stevin, verification of equality of fall rates
1589: Galileo Galilei, showed that objects fall at the same rate independent of mass
1592: Galileo Galilei, suggests that physical laws of the heavens are the same as those on Earth
1592: Galileo Galilei, primitive thermometer
1593: Johannes Kepler, related planets to platonic solids
1596: David Fabricius, observes a variable star, (Mira Ceta)
1600: Galileo Galilei, study of sound and vibrating strings
1600: William Gilbert, static electricity and magnetism
1604: Johannes Kepler, mirrors, lenses and vision
1604: Galileo Galilei, distance for falling object increases as square of time
1608: Hans Lippershey, optical telescope
1609: Lippershey and vào tháng Một ngàyssen, the compound microscope
1609: Johannes Kepler, 1st and 2nd laws of planetary motion
1609: Thomas Harriot, maps moon using a telescope
1609: Johannes Kepler, notion of energy
1609: Galileo Galilei, builds a telescope
1610: Galileo Galilei, observes the phases of Venus
1610: Galileo Galilei, observes moons of Jupiter
1610: Galileo Galilei, observes craters on the moon
1610: Galileo Galilei, observes stars in the Milky Way
1610: Galileo Galilei, observes structures around Saturn
1611: Fabricius, Galileo, Harriot, Scheiner, sunspots
1611: vào tháng Ba ngàyco de Dominis, explanation of rainbows
1611: Johannes Kepler, principles of the astronomical telescope
1612: Simvào tháng Ba ngàyius, Andromeda galaxy
1612: Galileo Galilei, hydrostatics
1613: Galileo Galilei, principle of inertia
1615: S. de Caus, forces and work
1618: Francesco Grimaldi, interference and diffraction of light
1619: Johannes Kepler, 3rd law of planetary motion
1619: Johannes Kepler, explains why a comets tail points away from the Sun
1619: Rene Descartes, vision of rationalism
1620: Francis Bacon, the empirical scientific method
1620: Francis Bacon, heat is motion
1620: vào tháng Một ngày Baptista van Helmont, introduces the word "gas"
1621: Willebrod Snell, the sine law of refraction
1624: Galileo Galilei, theory of tides
1626: Godfried Wendilin, verification of Kepler's laws for moons of Jupiter
1630: Cabaeus, attraction and repulsion of electric charges
1631: Pierre Gassendi, observes a transit of Mercury
1632: Galileo Galilei, Galilean relativity
1632: Galileo Galilei, Support for Copernicus' heliocentric theory
1632: John Ray, water thermometer
1636: G. Pers de Roberval, gravitational forces are mutual attraction
1636: vào tháng Ba ngàyin Mersenne, speed of sound
1637: Rene Descartes, inertia, mechanistic physics
1637: Rene Descartes, refraction, rainbow and clouds
1638: Galileo Galilei, motion and friction
1639: Jeremiah Horrocks, observes a transit of Venus
1640: Evangelista Torricelli, theory of hydrodynamics
1641: Ferdinand II, sealed thermometer
1642: Blaise Pascal, mechanical calculator
1644: Evangelista Torricelli, mercury barometer and artificial vacuum
1645: Ismael Boulliau, inverse square law for central force acting on planets
1648: Blaise Pascal, explains barometer as a result of atmospheric pressure
1650: Otto von Guericke, demonstration of the power of vacuum using two large hemispheres and 8 horses
1654: Ferdinand II, sealed thermometer
1656: Christiaan Huygens, rings and moons of Saturn
1657: Christiaan Huygens, pendulum clock
1657: Pierre Fermat, Fermat's principle in optics
1659: Christiaan Huygens, surface features vào tháng Ba ngàys
1660: Otto von Guericke, electrostatic machine
1660: Robert Boyle, sound will not travel in a vacuum
1661: Robert Boyle, corpuscular theory of matter
1661: Robert Boyle, chemical elements, acids and alkalis
1662: Robert Boyle, Boyle's law for ideal gases relating volume to pressure
1663: Blaise Pascal, isotropy of pressure
1663: James Gregory, describes a reflecting telescope
1663: Huygens, Wallace and Wren, laws of elastic collisions
1664: Robert Hooke, the great red spot of Jupiter
1664: Rene Descartes, published support for Copernican theory[/url]
Sửa lần cuối bởi nvbien vào ngày Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:13 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
nvbien
Đại sứ
Đại sứ
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 6:19 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nvbien » Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:09 pm

Isaac Newton
1665: Isaac Newton, studies the principles of mechanics and gravity, mass and force
1665: Giovanni Cassini, rotation periods of Jupiter, vào tháng Ba ngàys and Venus
1665: Francesco Grimaldi, his wave theory of light is published
1665: Hooke, Huygens, colours of oil film explained theo wave theory of light and interference
1665: Robert Hooke, studies với a microscope
1665: Robert Boyle, air is necessary for candles to burn
1666: Robert Boyle, fluid experiments
1666: Isaac Newton, studies spectrum of light
1666: Isaac Newton, begins work on laws of mechanics and gravitation
1667: Jean Picard, observes anomalies in star positions which are later explained as aberration
1668: John Wallis, conservation of momentum
1668: Isaac Newton, reflecting telescope
1669: Erasmus Bartholin, describes double refraction caused theo polarisation effects of Iceland feldspar
1669: Hennig Brand, element phosphorus
1669: Gottfreid Leibniz, first concepts of action
1670: Robert Boyle, produces hydrogen theo reacting metals với acid
1671: Giovanni Cassini, accurate measurement of distance to vào tháng Ba ngàys and scale of solar system
1672: Jean Richer, the period of a pendulum varies với latitude
1672: Isaac Newton, variation of pendulum is due to equatorial bulge
1673: Ignace Pardies, wave explanation for refraction of light
1673: Christiaan Huygens, laws of centripetal force
1674: Robert Hooke, attempt to explain planetary motion as a balance of centfifugal force and gravitational attraction
1675: Giovanni Cassini, Saturns has vào tháng Chín ngàyarated rings which must be composed of small objects
1675: Isaac Newton, delivers his theory of light
1676: Olaus Roemer, measured the speed of light theo observing Jupiter's moons
1676: Robert Hooke, law of elasticity and springs
1676: Edme vào tháng Ba ngàyiotte, pressure is inversely proportional to volume (Boyle's law) and height of atmosphere
1678: Robert Hooke, inverse square law of gravity
1678: Christiaan Huygens, writes about wave theory of light
1679: Christiaan Huygens, polarisation of light
1680: Isaac Newton, demonstrates that inverse square law implies eliptical orbits
1684: Isaac Newton, inverse square law and mass dependence of gravity
1684: Gottfreid Leibniz, differential calculus
1687: Isaac Newton, publishes laws of motion and gravitation
1687: Isaac Newton, publishes analysis of sound propagation
1688: P. Varignon, addition of forces
1690: Christiaan Huygens, principle of Huygens, secondary waves
1690: John Locke, knowledge comes only from experience and sensations
1692: Richard Bentley, why do stars not fall together under gravitation?
1702: Francis Hauksbee, rarified air glows during electrical discharge
1704: Isaac Newton, publishes corpuscular theory of light and colour
1705: Edmund Halley, noticed that three previous comets are the same and predicts its return in 1758
1709: Gabriel Fahrenheit, alcohol thermometer
1710: George Berkeley, idealist philosophy against materialist
1714: Gottfreid Leibniz, energy conservation
1714: Gottfreid Leibniz, rejection of absolute space and time
1714: Gabriel Fahrenheit, mercury thermometer
1718: Edmund Halley, measures proper motion of stars
1720: Edmund Halley, early form of Olbers' paradox
1721: George Berkeley, space exists because of matter in it
1724: Gabriel Fahrenheit, supercooling of water
1727: Stephen Hales, makes oxygen
1728: James Bradley, speed of light and stellar aberration
1729: Stephen Gray, conduction of electricity
1731: Rene Reaumur, alcohol/water thermometer
1733: Charles Du Fay, recognises distinction between positive and negative electric charge
1735: Antonio de Ulloa, element platinum
1736: Leonhard Euler, differential equations in mechanics
1738: Daniel Bernoulli, kinetic theory of gas
1738: Daniel Bernoulli, hydrodynamics
1739: Georg Brandt, element cobalt
1740: Pierre Bouguer, gravitational anomalies
1742: Anders Celsius, reverse centigrade temperature scale
1743: Jean Christin, Celsius temperature scale
1743: Jean d'Alembert, energy in Newtonian mechanics
1744: Pierre de Maupertuis, principle of least action
1744: Jean d'Alembert, theory of fluid dynamics
1744: Leonhard Euler, Euler-Lagrange equations
1744: Mikhail Lomonosov, heat is a form of motion
1745: von Kleist, van Musschenbroek, Leyden jar for electric charge storage
1746: Andreas vào tháng Ba ngàyggraf, rediscovery of element zinc
1746: Leonhard Euler, wave theory of light refraction and dispersion
1747: d'Alembert, Euler, solution of equations for vibrating string
1748: Mikhail Lomonosov, conservation of mass and energy
1749: Thomas Melvill, early spectrscopy and yellow line of sodium in salt
1750: Benjamin Franklin, theory of electricity and lightning
1750: John Michell, magnetic induction
1750: John Michell, inverse square law for magnetic fields
1750: Thomas Wright, Milky Way could be due to slab like distribution of stars
1751: Benjamin Franklin, electricity can magnetise needles
1751: Frederik Cronstedt, element nickel
1752: Jean d'Alembert, viscosity
1754: Jovào tháng Chín ngàyh Black, discovery of carbon dioxide Hiển thị that there are gases other than air
1755: Immanuel Kant, theory that the universe formed from a spinning nebula in an infinite hierarchy
1756: William Cullen, evaporation causes cooling
1756: Mikhail Lomonosov, supports wave theory of light
1761: Jovào tháng Chín ngàyh Black, discovery and measurements of latent and specific heats
1761: John Harrison, portable chronometer
1765: Leonhard Euler, rigid body motions
1766: Jovào tháng Chín ngàyh Priestley, inverse square law for electric charge
1766: Henry Cavendish, hydrogen is an element
1771: Luigi Galvani, electricity in animals
1772: Carl Scheele, saw air as two gases one of which encouraged combustion
1772: Daniel Rutherford, nitrogen
1772: Antoine Lavoisier, conservation of mass in chemical reactions
1772: Jovào tháng Chín ngàyh Lagrange, theory of Lagrange points
1774: Priestley, Scheele, element oxygen
1774: Nevil Maskelyne, gravitational deflection of plumb line theo a mountain
1774: Carl Scheele, element chlorine
1774: Johann Gahn, element manganese
1775: Alessandro Volta, electrical condenser
1776: Pierre-Simon Laplace, deterministic causality
1777: Antoine Lavoisier, composition of air and burning as a chemical reaction
1779: Charles vào tháng Tám ngàyin de Coulomb, Coulomb's law of friction
1781: Immanuel Kant, Critique of pure reason
1781: William Herschel, discovery of Uranus
1781: Carl Scheele, element molybdenum in ore
1781: Charles Messier, catalogue of nebulae
1781: Heinrich Olbers, Uranus is a planet, not a comet
1782: Jacob Hjelm, isolation of element molybdenum
1782: Franz von Reichstein, element tellurium in ores
1782: William Herschel, catalog of double stars
1782: William Herschel, sun's motion through space
1783: John Michell, Newtonian black hole
1783: Fausto and Juan José de Elhuyar, element tungsten
1783: Rene Hauy, nature of crystals
1784: Henry Cavendish, water is a compound of oxygen and hydrogen
1784: Pierre Laplace, electrostatic potential
1785: Charles vào tháng Tám ngàyin de Coulomb, electric force proportional to product of charges and inverse square of distance
1786: Antoine Lavoisier, distinction between elements and compounds
1787: Antoine Lavoisier, system for naming chemicals
1787: Jacques-Alexander Charles, law of gas expansion với temperature
1788: Jovào tháng Chín ngàyh Lagrange, Lagrangian mechanics
1788: John Hunter, Diffusion of heat
1789: Antoine Lavoisier, Conservation of mass in chemical reactions
1789: vào tháng Ba ngàytin Klvào tháng Tư ngàyoth, elements zirconium and uranium in compounds
1790: Definition of metric system in France
1790: Adair Crawford, element strontium in compounds
1791: William Gregor, element titanium in compounds
1794: Johann Gadolin, element yttrium in compounds
1794: Pierre Laplace, analysis of Newtonian black hole
1796: Alessandro Volta, chemical batteries and voltage
1797: Henry Cavendish, measured the gravitational constant với a torsion balance
1797: Nicholas Vauquelin, element berylium idnetified in gem stones
1797: Nicholas Vauquelin, element chromium
1798: Benjamin Thompson, heat generated equals work done
1798: M. Klvào tháng Tư ngàyoth, isolation of element tellurium
1798: Humphry Davy, Transmission of heat through vacuum
1798: Benjamin Rumford, experimental relation between work done and heat generated
Hình đại diện của thành viên
nvbien
Đại sứ
Đại sứ
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 6:19 pm

Physics Time-Line 1800 to 1899

Bài viết chưa xemgửi bởi nvbien » Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:15 pm

Physics Time-Line 1800 to 1899
1800: William Herschel, infrared rays from the Sun
1801: Johann Ritter, Ultraviolet rays
1801: Johann von Soldner, predicted Newtonian bending of light theo sun
1801: Giuseppe Piazzi, first asteroid Ceres
1801: Humphry Davy, Electric arc
1801: Andres Manuel del Rio, compounds of element vanadium
1801: Charles Hatchett, element niobium in ores
1802: Heinrich Olbers, second asteroid Pallas
1802: Anders Ekeberg, element tantalum
1802: William Wollaston, dark lines in solar spectrum
1802: William Herschel, double stars are bodies in mutual orbit
1802: Thomas Young, interference and wave description of light
1802: Humphry Davy, Electrochemistry
1802: Joseph Gay-Lussac, Relation of Volume to Temperature of gases at fixed pressure
1803: William Wollaston, elements rhodium and palladium
1803: Smithson Tennant, elements osmium and iridium
1804: John Dalton, Law of partial pressures, Dalton's law
1807: Humphry Davy, isolation of elements sodium and potasium
1808: Humphry Davy, isolation of elements magnesium, strontium, barium and calcium
1808: Davy, Gay-Lussac and Thenard, isloation of element boron
1808: Joseph Gay-Lussac, Law of gas volumes in chemical reactions
1808: John Dalton, atomic theory of chemical reactions
1808: Etienne Malus, polarisation of reflected light
1809: Simeon-Denis Poisson, Poisson brackets in mechanics
1811: Amedeo Avogadro, molecular theory of gases and Avogadro's law
1811: Jean-Baptiste Fourier, harmonic analysis
1811: Bernard Courtois, element iodine
1812: David Brewster, behaviour of polarised light
1814: Joseph von Fraunhofer, spectroscope
1815: William Prout, atomic weights of elements are multiples of that for hydrogen
1815: vào tháng Tám ngàyin Fresnel, theory of light diffraction
1816: Joseph von Fraunhofer, absorption lines in sun's spectrum
1817: Young and Fresnel, transverse nature of light
1817: Johan Arfvedson, element lithium
1817: Friedrich Strohmeyer, element cadmium
1817: Jöautns Berzelius, element selenium
1818: vào tháng Tám ngàyin Fresnel, ether as absolute rest frame
1819: Dulong and Petit, relation of specific heats to atomic weight in 12 solid elements
1820: Andre Ampere, force on an electric current in a magnetic field
1820: Hans Christian Oersted, an electric current deflects a magnetised needle
1820: Biot and Savart, force law between an electric current and a magnetic field
1821: Thomas Seebeck, thermocouple and thermoelectricity
1821: Joseph von Fraunhofer, diffraction grating

Michael Faraday
1821: Michael Faraday, plotted the magnetic field around a conductor
1821: Michael Faraday, first electric motor
1822: Andre Ampere, two wires với electric currents attract
1822: Charles Babbage, a prototype calculating machine
1822: Mary Mantell, first dinosaur fossil
1823: Michael Faraday, liquifies chlorine
1823: John William Herschel, suggests identification of chemical composition from spectrum
1823: William Sturgeon, electromagnets
1823: Heinrich Olbers, why is the sky dark?
1823: Johann Schweigger, galvanometer
1824: Sadi Carnot, Heat transfer goes from hot body to cold body
1824: Jöautns Berzelius , element silicon
1824: Jöautns Berzelius , isolation of element zirconium
1825: Hans Christian Oersted, isolation of element aluminium
1826: Antoine-J. Balard, element bromine
1827: Georg Ohm, electrical resistance and Ohm's law
1827: Robert Brown, Brownian motion
1828: Friedrich Wohler, isolation of element yttrium
1829: Johann Wolfgang, triads of chemical elements
1829: Thomas Graham, gas diffusion law
1829: Jons Berzelius, element thorium
1830: Charles Lyell, proposition that Earth is several million years old
1830: Nils Sefstrom, rediscovery and naming of vanadium
1831: Michael Faraday, a moving magnet induces an electric current
1831: Michael Faraday, magnetic lines of force
1831: Michael Faraday, the electric dynamo
1831: Michael Faraday, the electric transformer
1833: Michael Faraday, laws of electrolysis
1833: Joseph Henry, self inductance
1834: Emile Clapeyron, entropy
1834: John Scott Russell, observed solitary waves in a canal
1834: William Hamilton, Principle of least action and Hamiltonian mechanics
1834: Heinrich Lenz, Law of electromagnetic forces
1835: Gustav-Gaspard Coriolis, Coriolis force
1838: Bessel, Henderson, Struve, first measurements of distance to a star theo parallax
1839: Karl Mosander, Lanthanum
1840: Rive Marcet anomolous specific heat of diamond
1840: Joule and Helmholtz electricity is a form of energy
1840: vào tháng Tám ngàye Comte suggests that nature and composition of stars will never be known
1841: Eugene-Melchoir Peligot isolation of element uranium
1842: Christian Doppler theory of Doppler Effect for sound and light
1842: Justin vvào tháng Năm ngàyer Conservation of heat and mechanical energy
1843: James Joule mechanical and electrical equivalent of heat
1843: Howard Aiken first mechanical programable calculator
1844: Kark Klaus element 44, ruthenium
1845: Michael Faraday, rotation of polarised light theo magnetism
1845: Christopher Buys-Ballet, confirmation of Doppler effect for sound using trumpeters on a train
1846: Adams, Le Verrier, predicted position of Neptune
1846: Gustav Kirchhoff, Kirchoff's laws of electrical networks
1846: William Thomson (Kelvin), Incorrectly estimates Earth to be 100 million years old theo heat
1846: Jahanne Galle, Neptune
1847: Hermann von Helmholtz, conservation of energy in Newtionian mechanics and gravity
1848: William Thomson (Kelvin), absolute temperature scale
1848: James Joule average velocity of gas molecules from kinetic theory
1849: Armand Fizeau first accurate measurement of the velocity of light in the laboratory using a toothed wheel
1850: Rudolf Clausius, generalised second law of thermodynamics
1850: Jean Foucault, light travels slower in water than in air
1850: Michael Faraday, experiments to find link between gravity and electromagnetism fail
1851: William Thomson (Lord Kelvin), dynamical theory of heat
1851: William Thomson (Lord Kelvin), absolute zero temperature
1851: Armand Fizeau, velocity of light in moving medium
1851: Franz Neumann, laws of electric-magnetic induction
1851: Jean Foucault, demonstrates rotation of Earth với a pendulum
1852: Jean Foucault, first gyroscope
1852: Joule, Thomson, an expanding gas cools
1853: Anders Angstrom, measured hydrogen spectral lines
1854: Hermann von Helmholtz, Heat death of the universe
1854: Bernhard Riemann, possibility of space curvature on small or large scales
1854: George Airy, Estimate of Earth mass from underground gravity
1855: William Parsons, spiral galaxies
1855: James Clerk Maxwell, mathematics of Faraday's lines of force
1857: James Clerk Maxwell, nature of Saturn's rings
1858: Wallace and Darwin, natural Lựa chọnion of species
1858: Balfour Stewart, conjecture equivalent to Kirchoff's law
1859: Hittorf and Plucker, cathode rays
1859: Bunsen and Kirchhoff, measurement of spectral line frequencies
1859: Urbain Le Verrier, anomolous perihelion shift of Mercury
1860: Gustav Kirchhoff, Kirchoff's Law and black body problem
1860: Maxwell and Waterston, equipartition theorem of statistical mechanics
1861: von Bunsen, Kirchhoff, elements caesium and rubidium found in spectra
1861: William Crookes, element thallium found theo its spectra
1861: Johann Madler, Olbers's paradox would be resolved if the universe had a finite age
1862: Anders Angstrom, observed hydrogen in the sun
1863: William Huggins, stellar spectra indicate that stars are made of same elements as found on Earth
1863: Reich, Richter, element indium from its spectra
1864: John Newlands, chemical law of octaves
1864: James Clerk Maxwell, equations of electromagnetic wave propagation in the ether
1865: Rudolf Clausius, introduction of the term entropy
1867: James Clerk Maxwell, statistical physics and thermal equilibrium
1867: Henry Roscoe, isolation of element vanadium
1868: Pierre-Jules Janssen, lines of helium observed in the sun's spectrum
1868: Lockyer, Crookes, element helium recognised and named
1868: William Huggins, Doppler shifts of stellar spectra
1869: Dmitri Mendeleyev, periodic table of elements
1871: Dmitri Mendeleyev, prediction of new elements such as scandium, germanium, technetium, francium and gallium
1871: Ludwig Boltzmann, classical explanation of Dulong-Petit specific heats
1871: Tyndall and Rayleigh, light scattering and why the sky is blue.
1872: Ludwig Boltzmann, H-theorem
1873: James Clerk Maxwell, electromagnetic nature of light and prediction of radio waves
1873: Johannes van der Waals, intermolecular forces in fluids
1874: George Stoney, estimated the unit of charge and named it the electron
1875: Heinrich Weber, specific heat curves of solids
1875: James Clerk Maxwell, atoms must have a structure
1875: Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran, element gallium
1877: Johann Loschmidt, questions validity of second law for time symmetric dynamics
1877: Ludwig Boltzmann, Boltzmann's probability equation for entropy
1877: Asaph Hall, two moons of Mars
1877: Cailletet and Pictet, liquid oxygen and nitrogen
1878: Josiah Willard Gibbs, thermodynamics of chemistry and phase changes
1879: Josef Stefan, empirical discovery of total radiation law, (Stefan's law)
1879: Lars Fredrik Nilson, element scandium
1879: Willaim Crookes, cathode rays may be negatively charged particles
1879: Albert Michelson, improved measurements of the speed of light
1880: Pierre and Jacques Curie, piezoelectricity
1881: Albert Michelson, light interferometer and absence of ether drift
1881: Josiah Willard Gibbs, vector algebra
1883: Ivan Puluy, prior discovery of X-rays
1883: Thomas Edison, thermionic emission
1883: George Fitzgerald, theory of radio transmission
1884: Ludwig Boltzmann, Derivation of Stefan's law for black bodies
1885: Johann Balmer, empirical formula for hydrogen spectral lines
1885: James Dewar, vacuum flask
1886: Henri Moissan, fluorine
1886: Clemens Winkler, element germanium
1887: Heinrich Hertz, transmission, reception and reflection of radio waves
1887: Michelson and Morley, absence of ether drift
1887: Michelson and Morley, fine structure of hydrogen spectrum
1887: Hertz, Hallwachs, photoelectric effect
1887: Woldemar Voigt, anticipated Lorentz transform to derive Doppler shift
1889: George Fitzgerald, length contraction
1889: Rolond von Eotvos, torsion balance to test equivalence of inertial and gravitational mass
1890: Johannes Rydberg, empirical formulae for spectral lines and Rydberg constant
1892: Hendrick Lorentz, theory that electricity is due to charged particles
1893: Ernst Mach, influence of all the mass in the universe determines what is natural motion
1893: Wilhelm Wien, derivation of black body displacement law
1893: Oliver Lodge, ether could not be carried along theo matter
1894: Rayleigh and Ramsey, element argon
1894: Heinrich Hertz, radio waves travel at speed of light and can be refracted and polarised
1894: James Dewar, liquid oxygen
1894: Pierre Curie, why are there no magnetic monopoles?
1895: , isolation of helium from uranium ore
1895: Wilhelm Roentgen, X-rays
1895: Korteweg and de Vries, Explanation of solitary waves
1895: Jean-Baptiste Perrin, Cathode rays are negative particles
1895: Pierre Curie, loss of magnetism at high temperature, (Curie point)
1895: Hendrick Lorentz, first form of Lorentz transformation
1895: Hendrick Lorentz, Electromagnetic force on a charged particle
1896: Wilhelm Wien, conjectured exponential black body law
1896: Pieter Zeeman, spectral line splitting theo magnetic field
1896: Antoine Henri Becquerel, natural radioactivity in uranium ore
1897: Ludwig Boltzmann, time reversal symmetry of electromagnetism
1897: Friedrich Paschen, verification of Wien's black body law at long wavelengths
1897: Kaufmann, J.J. Thomson, measurement of electron charge to mass ratio theo deflection of cathode rays
1897: Weichert, J.J. Thomson, conjectured existence of light electron
1898: James Dewar, liquid hydrogen
1898: Guglielmo Marconi, Transmission of signals across the English channel
1898: Pierre and Marie Curie, separation of radioactive elements, radium and polonium
1898: Ramsey and Travers, neon, krypton, xenon
1898: Joseph Larmor, complete form of Lorentz transformation
1898: Henri Poincare, questions absolute time and simultaniety
1898: Ernest Rutherford, alpha and beta radiation
1899: Joseph John Thomson, measurement of the charge and mass of the electron
1899: Andre Debierne, element actinium
1899: Max Planck, universal scale of measurment from fundamental constants
Hình đại diện của thành viên
nvbien
Đại sứ
Đại sứ
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 6:19 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nvbien » Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:17 pm

Physics Time-Line 1900 to 1949
1900: Lord Rayleigh, statistical derivation of short wavelength black body law
1900: Ernest Rutherford, first determination of a radioactive half-life
1900: Antoine Henri Becquerel, suggests that beta rays are electrons
1900: Lummer, Pringsheim, Rubens, Kurlbaum, failure of Wien's black body law at short wavelengths
1900: Max Planck, light quanta in black body radiation, Planck's black body law and Planck's constant
1900: Paul Villard, gamma rays
1900: Friedrich Dorn, element 86, radon
1900: Pyotr Lebedev, radiation pressure measured
1901: Max Planck, determination of Planck's constant, Boltzmann's constant, Avogadro's number and the charge on electron
1901: Guglielmo Marconi, Transmission of Morse signals across the Atlantic
1902: Philipp Lenard, intensity law in photoelectric effect
1902: Rutherford and Soddy, theory of transmutation theo radiation and first use of the term "atomic energy"
1902: Kelvin, Thomson, plum pudding model of the atom
1903: Ernest Rutherford, alpha particles have a positive charge
1903: Curie and Laborde, radioactive energy released theo radium is large
1903: Johannes Stark, the power of the sun may be due to genesis of chemical elements
1903: Philipp Lenard, model of atom as two separated opposite charges

Albert Einstein
1904: Albert Einstein, energy-frequency relation of light quanta
1904: Hendrik Lorentz, the completed Lorentz transformations
1904: Hantaro Nagaoka, planetary model of the atom
1904: Ambrose Flemming, diode valve and rectifier
1904: Henri Poincare, conjectured light speed as physical limit
1904: Ernest Rutherford, age of Earth theo radioactvity dating
1905: Albert Einstein, explains Brownian motion theo kinetic theory
1905: Albert Einstein, light-quantum theory for photoelectric law
1905: Albert Einstein, special relativity
1905: Paul Langevin, atomic theory of paramagnetism
1905: Percival Lowell, postulates a ninth planet beyond Neptune
1905: Bragg and Kleeman, alpha-particles have discrete energies
1905: Hermann Nernst, third law of thermodynamics
Hình đại diện của thành viên
nvbien
Đại sứ
Đại sứ
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 6:19 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nvbien » Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:17 pm

1905: Albert Einstein, equivalence of mass and energy
1906: Albert Einstein, quantum explanation of specific heat laws for solids
1906: Joseph Thomson, Thomson scattering of X-ray photons and number of electrons in an atom
1906: Ernest Rutherford, alpha particles scatter in air
1906: Lee de Forest, triode valve
1907: Albert Einstein, equivalence principle and gravitational redshift
1907: Urbain and von Welsbach, element 71, lutetium
1908: Hermann Minkowski, geometric unification of space and time
1908: Hans Geiger, Geiger counter for detecting radioactivity
1908: Heike Kammerlingh-Onnes, liquid helium
1908: Geiger, Royds, Rutherford, identify alpha particles as helium nuclei
1909: Albert Einstein, particle-wave duality of photons
1909: Johannes Stark, momentum of photons
1909: Geiger and Marsden, anomolous scattering of alpha particles on gold foil
1909: Robert Millikan, measured the charge on the electron
1910: Albert Einstein, why the sky is blue
1910: Matthew Hunter, isolation of element titanium
1910: Theodor Wulf, excess atmospheric radiation
1911: Victor Hess, high altitude radiation from space
1911: Heike Kammerlingh-Onnes, superconductivity
1911: Ernest Rutherford, Infers the nucleus from the alpha scattering result
1912: Joseph Thomson, mass spectrometry and separation of isotopes
1912: Henrietta Leavitt, period to luminosity relationship for Cepheid variable stars
1912: Robert Millikan, measurement of Planck's constant
1912: Peter Detheoe, derivation of specific heat laws to low temperatures
1912: Charles Wilson, cloud chamber
1912: Max Von Laue, X-rays are explained as electromagnetic radiation theo diffraction
1912: Albert Einstein, curvature of space-time
1912: Vesto Melvin Slipher, observes blue-shift of andromeda galaxy
1912: Gustav Mie, non-linear field theories
1913: Niels Bohr, quantum theory of atomic orbits
1913: Niels Bohr, radioactivity as nuclear property
1913: Jean-Baptiste Perrin, theory of size of atoms and molecules
1913: Fajans and Gohring, element 91, protactinium
1913: Bragg and Bragg, X-ray diffraction and crystal structure
1913: Hans Geiger, relation of atomic number to nuclear charge
1913: Johannes Stark, splitting of hydrogen spectral lines in electric field
1913: Frederick Soddy, the term "isotope"
1914: James Chadwick, primary beta spectrum is continuous and shows an energy anomaly
1914: Harry Moseley, used X-rays to confirm the correspondence between electric charge of nucleus and atomic number
1914: Ejnar Hertzsprung, measured distance to Large Magellanic Cloud using Cepheid variable stars
1914: Rutherford, da Costa Andrade, gamma rays identified as hard photons
1915: Albert Einstein, general relativity
1915: David Hilbert, action principle for gravitational field equations
1915: Albert Einstein, prediction of light bending and explanation for perihelion shift of mercury
1916: Robert Millikan, verification of energy law in photoelectric effect
1916: Albert Einstein, prediction of gravitational waves
1916: Albert Einstein, conservation of energy-momentum in general relativity
1916: Karl Schwarzschild, singular static solution of gravitational field equations which describes a minimal black hole
1916: Arnold Sommerfeld, Further atomic quantum numbers and fine structure of spectra, fine structure constant
1917: Harlow Shapley, estimates the diameter of the galaxy as 100000 parsecs
1917: Albert Einstein, introduction of the cosmological constant and a steady state model of the universe
1917: Vesto Melvin Slipher, observes that most galaxies have red-shifts
1917: Albert Einstein, theory of stimulated emission and loss of determinism
1917: Willem de Sitter, describes a model of a static universe với no matter
1917: Arthur Eddington, gravitational energy is insufficient to account for the energy output of stars
1917: Rutherford, Marsden, artificial transmutation, hydrogen and oxygen from nitrogen
1918: Harlow Shapley, measured distance to globular clusters using Cepheid variable stars
1918: Harlow Shapley, determined the size and shape of our galaxy
1918: Reissner and Nordstrom, solution of Einstein's equations which describe a charged black hole
1918: Emmy Noether, The mathematical relationships between symmetry and conservation laws in classical physics
1918: Francis Aston, mass spectrometer
1918: Herman Weyl, guage theory
1919: Ernest Rutherford, existence of the proton in nucleus
1919: Oliver Lodge, prediction of gravitational lensing
1919: Francis Aston, hydrogen fusion to helium will release a lot of energy
1919: Crommelin, Eddington, verification of Einstein's prediction of starlight deflection during an eclipse
1919: Arthur Eddington, predicts the size of red gaints using stellar models
1920: Ernest Rutherford, prediction of neutron
1920: Anderson, Michelson, Pease, size of star Betelgeuse using stellar interferometry
1920: Harkins, Eddington, Fusion of hydrogen could be the energy source of stars
1920: Shapley and Curtis, The Great Debate over the scale and structure of the universe
1921: Theodor Kaluza, unification of electromagnetics and gravity theo introducing an extra dimension
1921: Bieler and Chadwick, evidence for a strong nuclear interaction
1921: Stern and Gerlach, measurement of atomic magnetic moments
1921: Charles Bury, electronic structure of elements from their chemistry
1922: Cornelius Lanczos, transformation of De Sitter universe to an expanding form
1922: Alexsandr Friedmann, a model of an expanding/oscillating universe với matter included
1923: Compton and Detheoe, theory of Compton effect
1923: Arthur Compton, verification of Compton effect confirms photon as particle
1923: Louis de Broglie, predicts wave nature of particles
1923: Davisson and Kunsman, electron diffraction
1923: Coster and von Hevesy, element 72, hafnium
1923: Herman Weyl, De Sitter universe would predict a linear relation between distance and red-shift
1924: Edwin Hubble, measured the distance to other galaxies using Cepheid variables proving that they lie outside our own
1924: Edward Appleton, ionosphere
1924: Satyendra Bose, derivation of Planck's law
1924: Bose and Einstein, statistics of photons and Bose-Einstein condensate
1924: Albert Einstein, statistical physics of quantum boson molecular gas
1924: Wolfgang Pauli, explanation of Zeeman effect and two-valuedness of electron state
1924: Wolfgang Pauli, the exclusion principle
1924: Ludwik Siberstein, claims a redshift law for nebulae
1925: Walter Elsasser, explanation of electron diffraction as wave property of matter
1925: Vesto Melvin Slipher, red-shifts of galaxies suggest a distance/velocity relationship
1925: Robert Millikan, rediscovery of "cosmic rays" in upper atmosphere
1925: Noddack, Tacke, Berg, element 75, rhenium
1925: Werner Heisenberg, transition amplitude theory of quantum mechanics
1925: Born and Jordan, matrix interpretation of Heisenberg's quantum mechanics
1925: Paul Dirac, q-number theory of general quantum mechanics
1925: Pascual Jordan, second quantisation
1925: Goudsmit and Uhlenbeck, electron spin
1925: Enrico Fermi, statistics of electrons
1926: Gilbert Lewis, first use of the term photon
1926: Oskar Klein, Kaluza-Klein theory
1926: Wolfgang Pauli, derivation of spectrum of hydrogen atom theo matrix methods
1926: Erwin Schroedinger, the particle wave equation
1926: Erwin Schroedinger, derivation of spectrum of hydrogen atom using the wave equation
1926: Eckart, Pauli, Schroedinger, equivalence of wave equation and matrix mechanics
1926: Max Born, probability interpretation of wave function
1926: Albert Einstein, "God does not play dice"
1926: Paul Dirac, distinction between bosons and fermions, symmetry and anti-symmetry of wave function
1926: Dirac, Jordan, canonical transformation theory for quantum mechanics
1926: Klein, Fock and Gordon, relativistic wave equation for scalar particles
1926: Ralph Fowler, suggests that white dwarf stars are explained theo the exclusion principle
1926: Born, Heisenberg, Jordan, model of a quantised field
1926: Wolfgang Pauli, momentum and position cannot be known simultaneously
1926: Werner Heisenberg, the uncertainty principle
1927: Davisson, Germer, Thomson, verification of electron diffraction theo a crystal
1927: Jan Oort, observation of galactic rotation and spiral shape of our galaxy
1927: Niels Bohr, principle of complementarity
1927: Paul Dirac, quantisation of electromagnetic field, bosonic creation and anihilation operators, virtual particles, zero point energy
1927: Eugene Wigner, conservation of parity
1927: Friedrich Hund, quantum tunneling
1927: Heitler and London, quantum theory can explain chemical bonding
1927: Fritz London, electromagnetic guage is phase of Schroedinger equation
1927: Georges Lemaitre, models of an expanding universe
1927: Niels Bohr, Copenhagen interpretation of Quantum Mechanics
1928: Condon, Gamow, Gurney, alpha emission is due to quantum tunnelling
1928: Paul Dirac, relativistic equation of the spin-half electron
1928: Willem Keeson, phase transition in liquid Helium
1928: Jordan, Pauli, quantum field theory of free fields
1928: Rolf Wideroe, first prototype high energy accelerator
1928: Heisenberg, Weyl, Nhóm representation theory in quantum mechanics
1929: quartz crystal clock
1929: Ernest Lawrence, cyclotron
1929: Robert van de Graaff, Van de Graaff generator
1929: Heisenberg, Pauli, interacting quantum field theory and divergences
1929: J. Robert Oppenheimer, divergence of electron self-energy
1929: Paul Dirac, electron sea and hole theory
1929: Edwin Hubble, first measurement of Hubble's constant leading to the conclusion that the Universe is expanding
1929: Bothe, Kolhorster, cosmic rays are charged particles
1930: Clyde Tombaugh, Pluto
1930: Becker, Bothe, observed neutral rays later identified as neutrons
1930: Paul Dirac, systematic canonical quantisation
1930: Arthur Eddington, Einstein's static universe is unstable
1930: Hartree and Fock, multi-particle quantum mechanics
1931: Dirac, Oppenheimer, Weyl, prediction of anti-matter
1931: Albert Einstein, discard cosmological constant, oscillating cosmology
1931: Georges Lemaitre, the primeval atom as origin of the universe
1931: Isidor Rabi, principle of population inversion
1931: Wolfgang Pauli, neutrino as explanation for missing energy and spin in weak nuclear decay
1931: Eugene Wigner, symmetry in quantum mechanics
1931: Paul Dirac, magnetic monopoles can explain quantum of charge
1932: Raman and Bhagavantam, Verification that photon is spin one
1932: Einstein, De Sitter, Flat expanding cosmology
1932: James Chadwick, identified the neutron
1932: Knoll and Ruska, electron microscope
1932: Carl Anderson, positron from cosmic rays
1932: Cockroft and Walton, linear proton accelerators to 700 keV and verification of mass/energy equivalence
1932: Karl Jansky, first radio astronomy
1932: Dmitri Iwanenko, Neutron as a constituent of nucleus
1932: Richard Tolman, thermodynamics of oscillating cyclic universe
1932: Vladimir Fock, Fock space
1932: Urey, Brickwedde, Murphy, Washburn, deuterium
1932: Werner Heisenberg, Nucleus is composed of protons and neutrons
1932: Lev Davidovich Landau, proposed existence of neutron stars
1933: Paul Ehrenfest, theory of second order phase transitions
1933: Blackett and Occhialini, electron-positron creation and annihilation
1933: Esterman, Frisch and Stern, measurement of proton magnetic moment
1933: Baade and Zwicky, collapse of a white dwarf may set off a supernova and leave a neutron star
1933: Fritz Zwicky, dark matter in galactic clusters
1933: Arthur Milne, cosmological principle of large scale homogeneity
1933: Harlow Shapley, observation of structure in galaxy distribution
1934: Pavel Cherenkov, Cherenkov radiation
1934: Chadwick and Goldhaber, precise measurement of neutron mass
1934: Chadwick and Goldhaber, measurement of nuclear force
1934: Francis Perrin, neutrino is massless
1934: Grote Reber, discrete radio source in Cygnus
1934: Joliot and Curie-Joliot, induced radioactivity
1934: Enrico Fermi, Fermi theory of weak interaction and beta decay
1934: Esterman and Stern, magnetic moment of neutron
1934: Fermi and Hahn, fission observed
1934: Paul Dirac, polarisation of the vacuum and more divergence in QED
1935: Yukawa, Stueckelberg, theory of strong nuclear force and the pi-meson
1935: J. Robert Oppenheimer, spin statistics
1935: Enrico Fermi, hypothesis of transuranic elements
1935: Robertson, Walker, most general homogenious isotropic universe
1935: Einstein, Podolsky, Rosen, EPR Paradox of non-locality in quantum mechanics
1935: Subrahmanyan Chandrasekhar, calculation of mass limit for stellar collapse of a white dwarf star
1935: Erwin Schroedinger, quantum cat paradox
1935: Robert Watson-Watt, radar
1936: Niels Bohr, compound nucleus
1936: Anderson and Neddermeyer, muon in cosmic rays
1936: Leon Brillouin, theory of wave guides
1936: Breit and Coll, isoMục spin
1936: Alan Turing, computability
1937: Pyotr Kapitza, superfluidity of helium II
1937: Perrier and Segre, element 37, technetium, first element made artifically
1937: Majorana, symmetric theory of electron and positron
1937: Julian Schwinger, Neutron spin is half
1937: Blau, Wambacher, photographic emulsion as particle detector
1937: Bloch and Nordsieck, operator normal ordering
1937: John Wheeler, S-matrix theory
1938: Oppenheimer and Serber, there is an upper mass limit for stability of neutron stars
1938: Bethe, Critchfield, von Weizsacker, stars are powered theo nuclear fusion CN-cycle
1938: Isador Rabi, Magnetic Resonance
1938: Hahn, Strassman, fission induced với neutrons
1938: Oskar Klein, new field equations from higher dimensional Kaluza-Klein theory
1938: Fritz Zwicky, clusters of galaxies
1938: Ernest Stueckelberg, suggests baryon number conservation
1938: Hendrick Kramers, mass renormalisation
1938: Frisch and Meitner, theory of uranium fission
1939: Joliot and Curie-Joliot, Szilard, theory of nuclear chain reaction
1939: Oppenheimer and Snyder, a collapsing neutron star will form a black hole.
1939: Bohr, Wheeler, Khariton, Zel'dovich ..., theory of U235 fission and chain reaction.
1939: Bloch and Alvarez, measurement of the neutron magnetic moment
1939: Rossi, Van Norman, Hilbery, Muvào tháng Mười Hai ngàyay
1939: Teller, Szilard, Einstein, warning letter to Roosevelt
1939: Peierls and Frisch, critical mass and theory of A-Bomb
1939: Marguerite Perey, element 87, francium
1940: MacMillan, Abelson, element 93, neptunium, first transuranian elements
1940: Corson, MacKenzie, Segre, element 85, astatine synthesised
1941: MacMillan, Kennedy, Seaborg, Wahl, element 94, plutonium, second transuranian elements
1941: Lev Davidovich Landau, theory of superfluids
1941: Rossi and Hall, Muvào tháng Mười Hai ngàyay used to verify relativistic time dilation
1941: Mckellar and Adams, Cosmic cyanogen observed to be at temperature of CBR, but significance not recognised
1941: "Manhatten Project" is founded to develop atomic bomb
1942: Enrico Fermi, the first self sustaining fission reaction
1942: Grote Reber, radio map of the sky
1943: Ernest Stueckelberg, renormalisation of QED
1943: Sakata, Inoue, theory of pivào tháng Mười Hai ngàyay to muons
1944: Lars Onsager, general theory of phase transitions
1944: Seaborg, James, Morgan, Ghiorso, Thompson, elements 95; americium, 96; curium
1944: Leprince-Ringuet and Lheritier, the K+ found in cosmic rays
1945: Robert Oppenheimer et al, atomic bomb
1945: first electronic computer ENIAC
1946: James Hey Discovery of radio source Cygnus A
1946: George Gamow Cold big bang model
1946: Bloch and Purcell Nuclear magnetic resonance

Richard Feynman
1947: Claude Shannon, Thông tin theory
1947: Conversi, Pancini, Piccioni, indication that the muon is not the mediator of the strong force
1947: Hartmut Kallman, scintillation counter
1947: Denis Gabor, theory of holograms
1947: Powell, Occhialini, negative pion found
1947: Willis Lamb, fine structure of hydrogen spectrum, the Lamb shift
1947: Hans Bethe, renormalisation of Lamb shift calculation
1947: Kusch and Folley, measurement of the anomolous magnetic moment of the electron
1947: Hartland Snyder, quantised space-time
1948: Tomonaga, Schwinger, Feynman, renormalisation of QED
1948: Alpher, Bethe and Gamow, explain nucleosynthesis in hot big bang
1948: Alpher and Herman, prediction of cosmic Trở lạiground radiation
1948: Bondi, Gold, Hoyle, steady state theory of the universe
1948: Goldhaber and Goldhaber, experimental proof that beta particles are electrons
1948: Richard Feynman, path integral approach to quantum theory
1948: Bardeen, Brattain, Shockley, semi-conductors and transistors
1948: Snell and Miller, Decay of the neutron
1948: Freeman Dyson, Equivalence of Feynman and Schwinger-Tomonaga QED
1948: Hendrik Casimir, Theory of Casimir force
1949: Leighton, Anderson, Seriff, Muon is spin half
1949: Seaborg, Ghiorso, Thompson, element 97, berkelium
1949: Haxel, Jensen, Mayer, Suess, nuclear shell model
1949: Fred Hoyle, first use of the term "big bang"
Hình đại diện của thành viên
nvbien
Đại sứ
Đại sứ
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 6:19 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nvbien » Thứ 6 Tháng 5 06, 2005 5:19 pm

Physics Time-Line from 1950
1950: Paul Dirac, first suggestion of string theory
1950: Seaborg, Ghiorso, Street, Thompson, element 98, californium
1950: Jan Oort, theory of comet origins
1950: Bjorklund, Crandall, Moyer, York, Neutral pion
1950: Albert Einstein, Einstein's failed unified theory
1951: Smith and Baade, identify a radio galaxy
1951: Petermann, Stueckelberg, renormalisation Nhóm
1952: Courant, Livingston, Snyder, Strong focusing principle for particle accelerators
1952: Alvarez, Glaser, bubble chamber
1952: Seaborg et al, elements 99; einsteinium, 100; fermium
1952: Walter Baade, resolves confusion over two different types of Cepheid variable stars
1952: Edward Teller et al, hydrogen bomb
1952: Joseph Weber, described the principle of the maser
1953: Gell-Mann and Nishijima, strangeness
1953: Gerard de Vaucouleurs, galaxy superclusters and large scale inhomogenieties
1953: Charles Townes, maser
1953: Alpher, Herman, Follin, first recognition of the horizon problem in cosmology
1954: Yang and Mills, non-abelian gauge theory
1954: Low and Gell-Mann, renormalisation Nhóm revisited
1955: caesium atomic clock
1955: Martin Ryle, radio telescope interferometry
1955: John Wheeler, describes the space-time foam at the Planck scale
1955: Ilya Prigogine, thermodynamics of irreversible processes
1955: Carl von Weizsacker, Multiple Quantisation and ur-theory
1955: Seaborg et al, element 101, mendelevium
1955: Chamberlain, Segre and Wiegand anti-proton
1956: Reines and Cowan, neutrino detection
1956: Cork, Lambertson, Piccioni, Wenzel, evidence for anti-neutron
1956: Block, Lee and Yang, weak interaction could violate parity
1956: Reines and Cowan, anti-neutrino detection
1956: Erwin Muller, field ion microscope and first images of individual atoms
1956: Cook, Lambertson, Piconi, Wentzel, anti-neutron
1968: Abdus Salam, 2-component neutrino
1957: Burbidge, Burbidge, Hoyle, Fowler Formation of light elements in stars
1957: Friedman, Lederman, Telegdi, Wu, parity violation in weak decays
1957: Bardeen, Cooper, Schrieffer, BCS theory of superconductivity
1957: nobelium
1957: Hugh Everett, Many worlds interpretation of quantum mechanics
1957: Feynman, Gell-Mann, Marshak, Sudarshan, V-A theory of weak interactions
1957: John Wheeler, pregeometry and space-time foam
1958: Townes and Schawlow, theory of laser
1958: Martin Ryle, evidence for evolution of distant cosmological radio sources
1958: Seaborg et al, element 102, nobelium
1958: Gary Feinberg, predicts that muon neutrino is distinct from electron neutrino
1958: David Finkelstein, resolves the nature of the black hole event horizon
1959: MIT, radar echo from Venus
1959: Ramsey, Kleppner, Goldenberg, hydrogen maser atomic clock
1959: Tulio Regge, theory of Regge poles
1960: Theodore Maiman, rutheo laser
1960: Martin Kruskal, new coordinates to study Schwarzschild black hole
1960: Eugene Wigner, the unreasonable effectiveness of mathematics in natural science
1960: Pound and Rebka, measurement of gravitational red-shift
1960: Matthews and Sandage, optical identification of a quasar
1961: Sheldon Glashow, introduces neutral intermediate boson of electro-weak interactions
1961: Jeoffrey Goldstone, Theory of massless particles in spontaneous symmetry breaking (Goldstone boson)
1961: Gell-Mann and Ne'eman, The eightfold way, SU(3) octet symmetry of hadrons
1961: Robert Dicke, Weak anthropic principle
1961: Robert Hofstadter, necleons have an internal structure
1961: Ghiorso, Sikkeland, Larsh, Latimer, element 103, lawrencium
1961: Edward Ohm, prior detection of CMBR, but not identified
1961: Edward Lorenz, chaos theory
1961: Yuri Gagarin, first man in space
1961: Geoffrey Chew, nuclear democracy and the bootstrap model
1961: Tulio Regge, simplicial lattice general relativity
1962: Gell-Mann and Ne'eman, Prediction of Omega minus particle
1962: Leith and Upatnieks, first hologram
1962: Giacconi, Gursky, Paolini, Rossi, detection of cosmic X-rays
1962: Brian Josephson, theory of Jesephson effect
1962: Lederman, Steinberger, Schwartz, evidence for more than one type of neutrino
1962: Hogarth, proposes relation between cosmological and thermodynamic arrows of time
1962: Thomas Gold, time-symmetric universe
1962: Benoit Mandelbrot, fractal images
1963: Samios et al, Baryon Omega minus found
1963: Philip Anderson, Gauge theories can evade Goldstone theorem
1963: Roy Kerr, solution for a rotating black hole
1963: Schmidt, Greensite, Sandage, quasars are distant
1963: Nicola Cabibbo, weak mixing angle
1964: Brout, Englert, Higgs, Higgs mechanism of symmetry breaking
1964: Hoyle, Taylor, Zeldovich, big bang nucleosynthesis of helium
1964: Steven Weinberg, baryon number is probably not conserved
1964: Christenson, Cronin, Fitch, Turlay, CP violation in weak interactions
1964: Gell-Mann, Zweig, quark theory of hadrons
1964: Murray Gell-Mann, current algebra
1964: Bjorken and Glashow, prediciton of SU(4) flavour symmetry and charm
1964: Roger Penrose, black holes must contain singularities
1964: Ginzburg, Doroshkevich, Novikov, Zel'dovich, black holes have no hair
1964: Salpeter and Zel'dovich, black holes power quasars and radio galaxies
1964: John Bell, a quantum inequality which limits the possibilities for local hidden variable theories
1964: John Wheeler, foundations of canonical formulism for gravity
1964: soviets, element 104, rutherfordium
1964: Salam, Ward, SU(2)xU(1) model of electro-weak unification
1965: Thomas Kibble, Higgs mechanism for Yang-Mills theory
1965: Greenberg, Han, Nambu, SU(3) colour symmetry to explain statistics of quark model
1965: Zabusky and Kruskal, Numerical studies of solitons
1965: Penzias and Wilson, detection of the cosmic Trở lạiground radiation
1965: Dicke, Peebles, Roll, Wilkinson, indentification of cosmic Trở lạiground radiation
1965: Rees and Sciama, quasars were more numerable in the past
1966: X-ray source Cygnus X-1 discovered
1967: Steven Weinberg, electro-weak unification
1967: Bell and Hewish, pulsars
1967: Irwin Shapiro, radar measurment of relativistic time delays to Mercury
1967: John Wheeler, introduced the term "black hole"
1967: Andrei Sakharov, three criteria for cosmological abundance of matter over anti-matter
1967: soviets, element 105, dubnium
1968: Joseph Weber, first attempt at a gravitational wave detector
1968: Brandon Carter, Strong anthropic principle
1968: Gabriele Veneziano, Dual resonance model for strong interaction, beginning of string theory
1968: James Bjorken, theory of scaling behavior in deep inelastic scattering
1968: Richard Feynman, scaling and parton model of nucleons
1969: Kendall, Friedman, Taylor Deep inelastic scattering experiments find structure inside protons.
1969: Ellis, Hawking and Penrose, singularity theorems for the big bang
1969: Roger Penrose, conjectures that singularities are hidden theo cosmic censorship
1969: Donald Lynden-Bell, black hole at the centre of galactic nuclei
1969: Raymond Davis, solar neutrino detector
1969: Charles Misner, cosmological horizon problem revisited
1969: Robert Dicke, cosmological flatness problem
1969: Neil Armstrong, first man on the moon
1969: first attempts to verify solar deflection of radio waves from quasars
1969: David Finkelstein, Space-time code
1970: Claude Lovelace, Veneziano amplitude has special properties in 26 dimensions
1970: Nambu, Nielsen, Susskind, realisation that the dual resonance model is string theory
1970: Goto, Hara, Nambu, Action for bosonic string as area of world sheet
1970: Simon Van der Meer, stochastic cooling for particle beams
1970: Glashow, Iliopoulos, Maiani, GIM mechanism and prediction of charm quark
1970: Stephen Hawking, the surface area of a black holes event horizon always increases
1971: Kenneth Wilson, the operator product expansion and the renormalisation Nhóm for the strong force
1971: Dimopolous, Fayet, Gol'fand, Lichtman Supersymmetry
1971: Ramond, Neveu, Schwarz String theory of bosons and fermions với critical dimension 10
1971: 't Hooft, Veltman, Lee, renormalisation of elctro-weak model
1971: Roger Penrose, spin networks
1971: Bolton, Murdin, Webster Cygnus X-1 identified as black hole candiNgày
1972: Jacob Bekenstein, black hole entropy
1972: Fritsch, Gell-Mann, Bardeen , Quantum Chromodynamics
1972: Kirzhnits, Linde, Electro-Weak phase transition
1972: Roger Penrose, Twistors
1972: Salam, Pati, SU(4)xSU(4) unification and protvào tháng Mười Hai ngàyay
1972: Tom Bolton Cygnus X-1 identified as black hole
1973: Wess and Zumino, space-time supersymmetry
1973: Ostriker and Peebles, dark matter in galaxies
1973: CERN, Evidence of weak neutral currents
1973: 't Hooft, Gross, Politzer, Wilczek, Coleman, theory of asymptotic freedom in non-abelian gauge theories
1973: Klebesadel, Strong, Olson, Gamma Ray Bursts are cosmic
1973: Edward Tyron, the universe as a quantum fluctuation
1974: Yoneya, Scherk, Schwarz interpretation of string theory as a theory of gravity
1974: Ting and Richter, found J/psi, charmed quark
1974: Kenneth Wilson, lattice gauge theory
1974: Taylor and Hulse, binary pulsar and relativistic effects
1974: Kobayashi and Maskawa, CKM mixing matrix; CP violation in weak interaction requires three generations
1974: Georgi and Glashow, SU(5) as Grand Unified Theory and prediction of protvào tháng Mười Hai ngàyay
1974: Georgi, Weinberg, Quinn, Convergence of coupling constants at GUT scale
1974: 't Hooft, Okun, Polyakov, heavy magnetic monopoles exist in GUTs.

Stephen Hawking
1974: Stephen Hawking, black hole radiation and thermodynamics
1974: soviets and americans, element 106, seaborgium
1975: Martin Perl Tau lepton
1975: Gail Hanson quark jets
1975: Chincarini and Rood lumpiness in galaxy distributions
1975: Unruh and Davies acceleration radiation effect
1975: Mitchell Feigenbaum, universality in chaotic non-linear systems
1975: Belavin, Polyakov, Schwartz, Tyupkin instantons in Yang-Mills theory
1976: Scherk, Gliozzi, Olive Supersymmetric string theory
1976: Deser, Freedman, Van Nieuwenhuizen, Ferrara, Zumino Supergravity
1976: Levine and Vessot precision test of gravitational time dilation on rocket
1976: Gerard 't Hooft the instantons solution of the U(1) anomaly
1976: soviets element 107, bohrium
1977: James Elliot, rings of Uranus
1977: Olive and Montenen, conjecture of elecro-magnetic duality
1977: Fermilab, bottom quark
1977: Klaus von Klitzing, quantum Hall effect
1977: Tifft, Gregory, Joeveer, Einasto, Thompson, clusters chains and voids in galaxy dustributions
1977: Berkley, dipole anisotropy on cosmic Trở lạiground radiation
1977: Leon Lederman, upsilon, bottom quark
1977: Gunn, Schramm, Steigman, cosmological constraints imply that there are only three light neutrinos
1978: Charon, moon of Pluto
1978: Taylor and Hulse, evidence for gravitational radiation of binary pulsar
1978: Cremmer, Julia, Nahm, Scherk, 11-dimensional supergravity
1978: Prescott, Taylor, elctro-weak effect on electron polarisation
1979: Voyager, rings of Jupiter
1979: John Preskill, cosmological monopole problem
1979: Walsh, Carswell, Weymannquasar doubled theo gravitational lensing
1979: DESY, evidence for gluons in hadron Jets
1979: Alexei Starobinsky inflationary universe
1980: Frederick Reines, Evidence of Neutrino oscillations
1980: DESY, measurement of gluon spin
1980: Alan Guth inflationary early universe
1981: Witten, Schoen, Yau positive energy theorem in general relativity
1981: Green and Schwarz, Type I superstring theory
1981: Binnig, Rohrer scanning tunneling electron microscope
1981: Witten and Alvarez-Gaume Difficulty of getting standard model from 11-D supergravity because of chiral modes
1981: Alexander Polyakov Path integral quantisation of strings, conformal symmetry and critical dimension
1981: Linde, Albrecht, Steinhardt new inflationary universe
1982: Green and Schwarz, Type II superstring theory
1982: Alain Aspect an experiment to confirm non-local aspects of quantum theory
1982: Darnstadt element 109, meitnerium
1982: limits on proton lifetime rule out many Grand Unified Theories
1983: Carlo Rubbia et al, W and Z bosons at CERN
1983: Andrei Linde chaotic inflationary universe
1984: Green and Schwarz, anomaly cancellations in superstring theory
1984: Darnstadt element 108, hassium
1985: Gross, Harvey, Martinec, Rohm, heterotic string theory
1985: David Deutsch, theory of quantum computing
1986: Bednorz and Mueller, high temperature superconductivity
1986: Abhay Ashtekar, new variables for canonical quantum gravity
1986: Geller, Huchra, Lapparent, bubble structure of galaxy distributions
1987: , supernova 1987a
1987: Masatoshi Koshibas, detection of neutrinos from a supernova
1988: Atiyah, Witten, topological quantum field theories
1988: Smolin and Rovelli, loop representation of quantum gravity
1989: SLAC, evidence that number of light neutrinos is 3 from Z width
1989: Tim Berners-Lee, The World Wide Web
1989: Bennett and Brassard, first quantum computer
1990: John Mather, black body spectrum of cosmic Trở lạiground radiation from COBE
1991: CERN, confirmation that number of light neutrinos is 3
1991: Connes, Lott, particle models from non-commutative geometry
1991: BATSE, Gamma Ray Burst distribution is isotropic
1992: Mather and Smoot, angular fluctuations in cosmic Trở lạiground radiation với COBE
1993: Aspinwall, Morrison, Greene, Topology change in string theory
1994: Fermilab, Top Quark
1994: 't Hooft, Susskind Holographic principle
1994: Seiberg and Witten, Electro-magnetic duality in supersymmetric gauge theory
1994: Hubble Space Telescope, Evidence for black hole at the centre of galaxy M87
1994: Peter Shor, factorisation algorithm for a quantum computer
1994: Hull, Townsend, Unity of String Dualities
1994: Darnstadt element 110

Edward Witten
1995: Witten and Townsend, M-Theory
1995: Joseph Polchinski, D-Branes
1995: Cornell, Wieman, Anderson Bose-Einstein condensate of atomic gas
1995: CERN, Creation of Anti-hydrogen atoms
1995: Mayor and Queloz, first extra-solar planet orbiting an ordinary star
1995: Darnstadt element 111
1996: Strominger, Vafa, D-branes and black-holes
1996: Cumrun Vafa, F-theory
1996: Steven Lamoreaux, measurement of Casimir force
1996: Darnstadt element 112
1996: Banks, Fischler, Shenker, Susskind, M-theory as a matrix model
1997: BepoSAX, location of Gamma Ray Bursts demonstrates that they are extragalactic
1997: Juan Maldacena, AdS/CFT duality
1997: SLAC, photon-photon scattering produces electron-positron pairs
1998: Perlmutter, Garnavich et al, supernovae observations suggest that the expansion of the universe is accelerating
1998: Super-Kamiokande, neutrino oscillation demonstrated
1998: CERN, Fermilab, time reversal assymetry observed for K mesvào tháng Mười Hai ngàyay
2000: Fermilab, tau neutrino observed
Hình đại diện của thành viên
nvbien
Đại sứ
Đại sứ
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 3 09, 2005 6:19 pm


Quay về Lịch sử vật lý!

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron