Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hóa 9,BT phần lý thuyết

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 26, 2009 5:40 pm
gửi bởi big_wings
Post trước 2 bài, phần còn lại để dành hôm sau
1/ Từ quặng Đolomit hãy điều chế MgCO_3CaCO_3
2/ Hoàn thành PTHH
Na_2O_2 +  KO_2 + CO_2 -> ? + ? + ?
? +  H_2O -> PH_3 + Zn(OH)_2
I_2 + Cl_2 + H_2O -> ? + ?
----------
[Post bài đầu năm mới, cũng coi như mừng SN leoleo ]