Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Pascal...help me!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 28, 2008 11:56 am
gửi bởi Microsoft
Nhập số nguyên dương N, đưa ra màn hình dãy nhị phân của số đó.
Ví dụ nhập số 17 thì sẽ xuất ra màn hình 010001 (chắc mọi người biết cách chuyển từ số thập phân ra nhị phân rồi)

Re: Pascal...help me!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 28, 2008 1:22 pm
gửi bởi PVT

Re: Pascal...help me!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 2 Tháng 1 28, 2008 2:34 pm
gửi bởi Sarah
Bài đây bạn:

program Doi_nhi_phan;
uses crt;
var n,i,du,ng,j:byte;
A:array[1..100] of integer;
BEGIN
clrscr;
write('Nhap chuoi: ');readln(n);
ng:=n;
j:=1;
while ng<>0 do
begin
du:=ng mod 2;
ng:=ng div 2;
A[j]:=du;
j:=j+1;
end;
for i:=j-1 downto 1 do
write(A[i]);
readln;
END.

Re: Pascal...help me!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 29, 2008 3:35 am
gửi bởi Microsoft
Chương trình của bạn khi nhập số 17 chỉ xuất ra màn hình 10001, trong khi yêu cầu phải là 010001

Re: Pascal...help me!!!

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 3 Tháng 1 29, 2008 3:53 am
gửi bởi Sarah
Ngay chỗ for i:=j-1 downto 1 do bạn sửa thành i:=j downto 1 do thì ra đúng kết quả thôi!