đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Điều hành viên: big_wings

đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Bài viết chưa xemgửi bởi dongkhiet » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 3:45 am

Câu 1: Đột biến gen là những biến đổi
a.Liên quan đến số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
b.Liên quan đến vật liệu di truyền ở cấp độ tế bào.
c.Liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtic, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.
d.Liên quan đến một hoặc một số nuclêôtic, xảy ra tại một điểm nào đó của phân tử ADN.

Câu 2: Xét một gen có cấu trúc như sau:
3’ TAX - AAA - XXX - GGG - XXG - TTA - GGA - AXT 5’.
5’ ATG - TTT - GGG - XXX - GGX - AAT - XXT - TGA 3’.
Đột biến gen làm biến đổi gen nói trên thành gen có cấu trúc như sau
3’ TAX - AAA - XXX - GGG - XGX - TTA - GGA - AXT 5’.
5’ ATG - TTT - GGG - XXX - GXG - AAT - XXT - TGA 3’.
Đột biến trên thuộc dạng
a.Đảo vị trí giữa hai cặp nuclêôtic của mã chính thức 4. b.Thay thế một cặp nuclêôtic.
c.Mất đi một cặp nuclêôtic. c.Lắp thêm một cặp nuclêôtic.

Câu 3: Đột biến gen phụ thuộc vào:
a.Loại tác nhân gây đột biến.
b.Liều lượng, cường độ của tác nhân gây đột biến.
c.Đặc điểm cấu trúc của gen.
d.Cả a, b và c.

Câu 4: Tính chất nào sau đây không phải của thường biến:
a.Có tính phổ biến.
b.Có khả năng di truyền.
c.Xảy ra đồng loạt.
d.Có tính định hướng.

Câu 5: Tính trạng nào dưới đây có mức phản ứng hẹp
a.Tính trạng năng suất.
b.Tính sản lượng trứng.
c.Sản lượng sữa
d.Tỷ lệ bơ trong sữa.

Câu 6: Xét nhiễm sắc thể gốc có cấu trúc a x b c d e f . Đột biến cấu trúc xảy ra, biến đổi NST gốc thành NST có cấu trúc a x b d e f c . Đột biến đó thuộc dạng
a.Đảo đoạn nhiễm sắc thể. b.Lặp đoạn nhiễm sắc thể
c.Chuyển đoạn trên cùng nhiễm sắc thể. d.Mất đoạn nhiễm sắc thể.

Câu 7: Số lượng NST lưỡng bội của một loài 2n = 10.Có bao nhiêu NST ở thể ba nhiễm đơn:
a.11. b.10. c.09. d.08

Câu 8: A qui định quả đỏ là trội hoàn toàn so với a qui định quả vàng. Cho cây quả đỏ 4n có kiểu gen là AAaa tự thụ phấn. Tỷ lệ kiểu gen AAaa xuất hiện ở đời lai chiếm tỷ lệ
a. 20%. b.30%. c.40%. d.50%.

Câu 9: Sự không hình thành thoi vô sắc trong quá trình nguyên phân lần thứ nhất của hợp tử sẽ làm xuất hiện
a.Thể ba nhiễm. b.Thể tam bội. c.Thể tứ bội. d.Thể đa nhiễm.

Câu 10: Phân tử prôtêin do gen đột biến điều khiển tổng hợp kém 1 axit amin và không có axit amin mới so với phân tử prôtêin do gen ban đầu điều khiển tổng hợp. Đột biến gen đã xảy ra thuộc dạng
a.Mất 1 cặp nuclêôtic. b.Mất 3 cặp nuclêôtic thuộc một bộ ba.
c.Mất 3 cặp nuclêôtic thuộc hai bộ ba kế tiếp nhau. d.Lắp thêm 3 cặp nuclêôtic.

Câu 11: Để tạo thể song nhị bội người ta sử dụng đột biến
a.Đột biến đa bội hoá. b.Đột biến dị bội. c.Đột biến cấu trúc NST. d.Đột biến gen

Câu 12: Qua các thế hệ tự thụ phấn, nhận thấy:
a.Tần số tương đối của mỗi alen duy trì không đổi.
b.Thành phần kiểu gen thay đổi theo hướng thể dị hợp ngày càng giảm, thể đồng hợp ngày càng tăng.
c.Thành phần kiểu gen và tần số tương đối của mỗi alen đều duy trì không đổi.
d.Cả a và b.

Câu 13: Nguyên nhân tạo nên ưu thế lai
a.Cơ thể lai F1 thuộc thể dị hợp, các gen lặn có hại không được biểu hiện.
b.Có sự tác động cộng gộp của các gen trội có lợi.
c.Do tính siêu trội.
d.Cả a, b và c.

Câu 14: Tia tử ngoại được sử dụng gây đột biến nhân tạo với đối tượng
a.Thực vật. b.Động vật. c.Vi sinh vật d.Cả a, b và c.

Câu 15: Trong kỹ thuật di truyền, enzim dùng để cắt các phân tử ADN là
a.Catalaza. b.Restrictaza. c.Ligaza. d.Nulêaza.

Câu 16: Các vectơ được dùng để truyền gen là
a.Thể thực khuẩn và ADNplasmit. b.Virut và vi khuẩn. c.Vi khuẩn và ADNplasmit. d.Thể thực khuẩn và vi khuẩn

Câu 17: Các thao tác chính trong kỹ thuật di truyền được tiến hành theo đúng trình tự là
a.Thuỷ phân ADN của tế bào cho và tế bào nhận - Phân lập ADN của tế bào cho và tế bào nhận - Nối các đoạn ADN được cắt từ hai phân tử ADN cho và nhận.
b.Phân lập ADN của tế bào cho và tế bào nhận - Thuỷ phân ADN của tế bào cho và tế bào nhận - Nối các đoạn ADN được cắt từ hai phân tử ADN cho và nhận.
c.Nối các đoạn ADN được cắt từ hai phân tử ADN cho và nhận - Phân lập ADN của tế bào cho và tế bào nhận - Thuỷ phân ADN của tế bào cho và tế bào nhận.
d.Phân lập ADN của tế bào cho và tế bào nhận - Nối các đoạn ADN được cắt từ hai phân tử -Thuỷ phân ADN của tế bào cho và tế bào nhận - ADN cho và nhận.

Câu 18:Để khắc phục hiện tượng bất thụ trong lai xa, người ta đã sử dụng các phương pháp
a.Phương pháp thụ phấn bằng phấn hoa hỗn hợp của nhiều loài.
b.Phương pháp đa bội hoá để tạo các thể song nhị bội.
c.Phương pháp nuôi cấy mô, nuôi phôi lai.
d.Cả a, b và c.

Câu 19: Cơ sở vật chất chủ yếu của các vật thể sống đang tồn tại trên quả đất là
a.ADN và prôtêin. b.ARN và prôtêin. c.Axit nuclêic và prôtêin. d.ADN và ARN.

Câu 20: Sự phát sinh sự sống là quá trình
a.Tiến hoá của các hợp chất vô cơ.
b.Tiến hoá của các hợp chất hữu cơ.
c.Tiến hoá của các hợp chất vô cơ và hữu cơ.
d.Tiến hoá của các hợp chất cacbon, dẫn tới sự hình thành hệ tương tác giữa các đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi, tự đổi mới.

Câu 21: Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học có các sự kiện nổi bật là
a.Sự tạo thành các côaxecva và sự hình thành màng.
b.Sự tạo thành các côaxecva, sự hình thành màng và sự xuất hiện các enzim.
c.Sự tạo thành các côaxecva, sự hình thành màng, sự xuất hiện các enzim và sự xuất hiện cơ chế tự sao chép.
d.Sự tạo thành các côaxecva, sự xuất hiện các enzim và sự xuất hiện cơ chế tự sao chép.

Câu 22: Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu người ta chia lịch sử sự sống thành các đại
a.Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh và đại Cổ sinh.
b.Đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.
c.Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh và đại Trung sinh.
d.Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh và đại Tân sinh.

Câu 23: Sinh vật chuyển đời sống dưới nước lên cạn diễn ra ở đại
a.Đại Nguyên sinh
b.Đại Cổ sinh
c.Đại Trung sinh
d.Đại Tân sinh.

Câu 24: Bệnh máu khó đông là bệnh do
a.Gen trội nằm trên NST thường qui định.
b.Gen lặn nằm trên NST thường qui định.
c.Gen trội nằm trên NST X qui định.
d.Gen lặn nằm trên NST X qui định.

Câu 25: Theo Lamac, dấu hiệu chủ yếu của quá trình tiến hoá hữu cơ là
a.Nâng cao dần trình độ tổ chức cơ thể, từ giản đơn đến phức tạp.
b.Ngày càng phong phú đa dạng.
c.Thích nghi ngày càng hợp lý.
d.Cả b và c

Câu 26: Theo Dacuyn, các nhân tố tiến hoá gồm có
a.Thay đổi của ngoại cảnh và tập quán hoạt động.
b.Biến dị, di truyền, CLTN và phân ly tính trạng.
c.Các quá trình đột biến, du nhập gen, giao phối, CLTN, biến động di truyền và các cơ chế cách ly
d.Cả a và b.

Câu 27: Theo Thuyết tiến hoá hiện đại, kết quả của tiến hoá nhỏ
a.Hình thành các đặc điểm thích nghi của sinh vật.
b.Hình thành loài mới.
c.Hình thành các nhóm phân loại trên loài.
d.Hình thành và tích luỹ các đột biến và biến dị tổ hợp có lợi.

Câu 28: Nội dung cơ bản của Thuyết tiến hoá của Kimura là
a.Sự tiến hoá diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không liên quan với tác dụng của chọn lọc tự nhiên.
b.Chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền đã là nhân tố chính trong quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật.
c.Loài mới được hình thành dần dần qua nhiều dạng trung gian dưới tác động của CLTN theo con đường phân ly tính trạng từ một gốc chung.
d.Là quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành.

Câu 29: Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của tiến hoá và chọn giống vì
a.Gây ra những sai khác nhỏ hoặc những biến đổi lớn trên kiểu hình của cơ thể.
b.Đột biến gen có tính phổ biến, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sự sinh sản của cơ thể so với đột biến NST.
c.Chỉ tạo ra những biến đổi trong vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.
d.Đa số có hại, một ít có lợi hoặc trung tính.

Câu 30: Xét quần thể giao phối tự do ngẫu nhiên có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,3 BB + 0,4 Bb + 0,3 bb = 1. Tần số tương đối của mỗi alen của quần thể này ở thế hệ P là
a.p(B) = 0,4; q(b) = 0,6. b.p(B) = 0,6; q(b) = 0,4.
c.p(B) = 0,7; q(b) = 0,3. d.p(B) = 0,5; q(b) = 0,5.

Câu 31: Xét quần thể giao phối tự do ngẫu nhiên có thành phần kiểu gen ở thế hệ P là 0,6 BB + 0,4 Bb = 1. Cho các cá thể của quần thể giao phối tự do ngẫu nhiên, không có chọn lọc tự nhiên, không có biến động di truyền, không có di nhập gen, không có đột biến gen xảy ra thì thành phân kiểu gen của quần thể ở thế hệ F3 là
a.0,64 BB + 0,32 Bb + 0,04 bb = 1.
b.0,54 BB + 0,32 Bb + 0,14 bb = 1.
c.0,25 BB + 0,50 Bb + 0,25 bb = 1.
d.0,20 BB + 0,50Bb + 0,30 bb = 1.

Câu 32: Quần thể nào dưới đây có thành phần kiểu gen đạt trạng thái cân bằng
a.0,40 BB + 0,50 Bb + 0,10 bb = 1.
b.0,20 BB + 0,50Bb + 0,30 bb = 1.
c.0,64 BB + 0,32 Bb + 0,04 bb = 1.
d.0,54 BB + 0,32 Bb + 0,14 bb = 1.

Câu 33: Đơn vị tổ chức cơ sở của loài trong tự nhiên là
a.Nòi địa lý. b.Nòi sinh học. c.Nòi sinh thái. d.Quần thể.

Câu 34: Tính chất nào sau đây không đúng với loài giao phối
a.Là nhóm quần thể có những tính trạng chung về hình thái, sinh lý.
b.Loài có khu phân bố xác định.
c.Các cá thể của loài không có khả năng giao phối với nhau
d.Các cá thể của loài có khả năng giao phối với nhau và được cách ly sinh sản với những quần thể thuộc các loài khác.

Câu 35: Những điểm khác nhau giữa người và vượn người ngày nay chứng tỏ
a.Người và vượn người ngày nay phát sinh từ các gốc khác nhau.
b.Người và vượn người ngày nay là 2 nhánh phát sinh từ một gốc chung và đã tiến hoá theo hai hướng khác nhau.
c.Vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của người.
d.Cả b và c.

Câu 36: Các nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn
a.Vượn người hoá thạch. b.Người tối cổ.
c.Người cổ. d.Người hiện đại.

Câu 37: Loại biến dị nào sau đây không di truyền được
a.Đột biến gen. b.Đột biến NST. c.Thường biến. d.Biến dị tổ hợp
Hình đại diện của thành viên
dongkhiet
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 26, 2007 6:11 pm

Re: đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Bài viết chưa xemgửi bởi Chipset2Core » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 7:16 am

"Đọc kỉ đề trước khi làm bài,cán bộ coi thi không giải thix gì thêm !"

Thử mấy câu nghen !:
Hi Hi Hi !.Câu nào dễ làm trước .
1.d
2.a
3.d
4.b
6.c
9.c
10.c
15.c
19.c
20.d
27.d
29.a
35.b
37.c
chuyên cung cấp máy rửa bát bosch, máy rửa chén chefs, máy rửa bát eurosun chính hãng nhập khẩu
Hình đại diện của thành viên
Chipset2Core
I'm a boy, not a girl
 
Bài viết: 258
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 6 03, 2007 9:39 am
Đến từ: Tay Nguyen

Re: đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Bài viết chưa xemgửi bởi hanhk46 » Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 5:24 pm

Môn sinh là môn tay trái của mình rồi! Làm thử coi đúng bn!
5-d
8-b
9-c
10-b
11-a
12-d
13-d
14-c
16-a
17-b
18-d
19-c
20-d
21-c
22-d
25-a
26-d
27-d
29-b
30-d

Mới đọc đc đến chỗ này vì dài quá --> đau mắt! Còn một vài câu chưa biết để đi hỏi chuyên sinh đã nghen! Câu nào làm rồi thì tớ bỏ! ko coi lại nữa kẻo xỉu luôn!!!
Adiđà Phật. thí chủ xin đừng hỏi. Bần tăng không ăn chay nên không biết !!!
Hình đại diện của thành viên
hanhk46
BGK cuộc thi Miss 4rum
BGK cuộc thi Miss 4rum
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 6 25, 2007 10:59 am
Đến từ: 52HD1-ĐHBKHN

Re: đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Bài viết chưa xemgửi bởi be pink » Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 1:44 am

pé loan cũng thấy thê, nhức đầu quá chị dongkiet ơi mai mốt cho đề ngắn một tí nhá
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
H3+Q+T
Hình đại diện của thành viên
be pink
hồng hồng
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 15, 2007 5:41 am
Đến từ: Bắc Ninh

Re: đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Bài viết chưa xemgửi bởi be pink » Thứ 4 Tháng 8 29, 2007 2:20 am

cho pé loan mượn ních chị pink hỏi câu hỏi này chúc nha: sinh lớp 9 anh chị ơi giải giúp be loan nha!!!!

câu hỏi 1: những biến đổi hình thái của NST được thể hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điểm hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chu kì?
câu hỏi 2: Sự phân nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?
a) kì đầu
b) kì giữa
c) kì sau
d) kì trung gian
câu hỏi 3: ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên nhân là gì?
a) sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
b) sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con
c) sự phân ly đồng đều của các crômatit về hai tế bao con
d) sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con
bin: em không cần thiết đưa hình lên mọi bài viết như vậy!
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
H3+Q+T
Hình đại diện của thành viên
be pink
hồng hồng
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 15, 2007 5:41 am
Đến từ: Bắc Ninh

Re: đề sinh hic hic ai quan tâm thì vào xem

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyencodon » Chủ nhật Tháng 9 02, 2007 3:46 am

1/hoạt động đóng xoắn biểu hiện điển hình ở kì giữa và hoạt động duỗi xoắn dc biểu hiện điển hình ở kì cuối , nói là chu kì vì các hoạt động này diễn ra theo 1 thứ tự và các hoạt động này cứ lập đi lập lại
2/D
3/B
nguyên phân chứ ko phải nguyên nhân nhe em , leoleo
Vạn lý phong sương vạn lý sầu
Tìm người tri kỉ biết tìm đâu
Hình đại diện của thành viên
nguyencodon
Tảo hun!
Tảo hun!
 
Bài viết: 232
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 6 02, 2007 3:59 am
Đến từ: vietnam


Quay về Học các môn khác

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron