HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo THIẾT KẾ DỰ ÁN HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “SINH HỌC VI SINH VẬT” MÔN SINH HỌC 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH - DESIGNING A LEARNING PROJECT FOR TEACHING “MICROBIAL BIOLOGY” IN BIOLOGY GRADE 10 TO DEVELOP STUDENTS' SELFLEARNING CAPACITY 
Tóm tắt Tri thức của nhân loại thay đổi hàng ngày và tăng lên rất nhanh khiến chương trình và sách giáo khoa phổ thông dù có đổi mới liên lục cũng không thể cập nhật và truyền tải tri thức kịp thời đến học sinh. Trong hoàn cảnh đó, phát triển năng lực tự học cho học sinh để các em tự bổ sung kiến thức liên tục, tự nghiên cứu suốt đời là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết để tổng quan tài liệu, từ đó làm rõ một số khái niệm như năng lực tự học, dạy học theo dự án, cấu trúc của năng lực tự học, vai trò của dạy học theo dự án trong phát triển năng lực tự học của học sinh; đề xuất quy trình thiết kế dự án học tập trong dạy học chủ đề “Sinh học Vi sinh vật” (Sinh học 10) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh, đồng thời đưa ra ví dụ minh học cho quy trình với dự án học tập “Tìm hiểu về các sản phẩm của công nghệ lên men” (bộ Kết nối tri thức với cuộc sống - Chương trình Giáo dục phổ thông 2018). Kết quả nghiên cứu cung cấp cho giáo viên môn Sinh học tư liệu quan trọng về thiết kế kế hoạch bài học gắn thực tiễn địa phương đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Knowledge changes every day and increases very rapidly, making high school curricula and textbooks unable to update and transmit knowledge to students promptly even when it is continuously innovative. In that situation, developing self-study capacity for students so that they can continuously supplement their knowledge and conduct lifelong self-study is an urgent requirement today. The study used theoretical research methods to review documents, thereby clarifying some concepts such as selfstudy capacity, project-based teaching, the structure of self-study capacity, and the role of project-based teaching in developing students' self-study capacity, propose the process of designing a learning project in teaching the topic “Microbial Biology” (Biology 10) to develop selfstudy capacity for students, and at the same time give an illustrative example for the process with learning project “Learning about products of fermentation technology” (Connecting knowledge to life - General education program 2018). The research results provide Biology teachers with important materials for designing lesson plans incorporating local practice to meet the requirements of the 2018 General Education Program. 
Tác giả Hà Văn Dũng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0017 
Chuyên ngành
Từ khoá dạy học theo dự án, dự án học tập, Sinh học Vi sinh vật, Sinh học 10, năng lực tự học. project-based teaching, learning project, Microbial Biology, Biology 10, self-study capacity. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn