HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo XÂY DỰNG BỘ HỌC LIỆU ĐỂ DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG” MÔN SINH HỌC 12 DỰA VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU TỪ VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ - BUILDING A SET OF MATERIALS FOR TEACHING “ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT” IN BIOLOGY GRADE 12 BASED ON THE DATABASE FROM CAT BA NATIONAL PARK 
Tóm tắt Phần “Sinh thái học và Môi trường” môn Sinh học 12 giúp học sinh trang bị kiến thức đặc trưng của các cấp độ tổ chức sống trên cơ thể và nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường, các quy luật sinh thái học. Khi dạy học phần Sinh thái học và môi trường, giáo viên cần gắn liền kiến thức lí thuyết với thực tiễn ở các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia, Khu dự trữ sinh quyển,…. Dựa vào cơ sở dữ liệu thu thập được từ các khu bảo tồn thiên nhiên để tổ chức dạy học phần “Sinh thái học và Môi trường” sẽ góp phần tăng hứng thú và tính tích cực tư duy học tập của học sinh, qua đó góp phần phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh theo yêu cầu cần đạt trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bài báo này tập trung nghiên cứu về cơ sở dữ liệu của Vườn quốc gia Cát Bà, đề xuất quy trình xây dựng bộ học liệu dạy học phần “Sinh thái học và Môi trường”, vận dụng quy trình xây dựng bộ học liệu bao gồm hình ảnh, video, tư liệu, phiếu học tập góp phần gia tăng nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên khi dạy học phần kiến thức này. The topic of “Ecology and Environment” in Biology grade 12 helps students equip themselves with specific knowledge of the levels of living organization over the body and study the interaction relationship between organisms and the environment, and the laws of ecology. When teaching this topic, teachers need to associate theoretical knowledge with practice in Nature reserves, National Parks, Biosphere reserves, etc. Based on the data collected from the nature reserves to organize teaching “Ecology and Environment”, which will help increase students' interest and positive thinking in learning, thereby contributing to developing the qualities and competencies for students to closely follow the requirements in the 2018 general education program. In this study, we conducted an investigation, surveyed the current situation, collected a database of Cat Ba National Park, and proposed a process to build a set of teaching materials for the topic of “Ecology and Environment”. Applying the process of building a set of learning materials including images, videos, documents, and worksheets contributes to increasing the source of reference materials for teachers when teaching this knowledge. 
Tác giả Nguyễn Thùy Dung, Phan Thị Thanh Hội và Nguyễn Lân Hùng Sơn 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0016 
Chuyên ngành
Từ khoá cơ sở dữ liệu, học liệu, sinh thái học, Vườn Quốc gia Cát Bà. database, learning materials, ecology, Cat Ba National Park. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn