HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo DẠY HỌC NỘI DUNG PHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM - TEACHING MATHEMATICAL EQUATIONS IN THE DIRECTION OF STEM EDUCATION 
Tóm tắt Bài báo nghiên cứu về dạy học môn Toán theo định hướng giáo dục STEM. Trên cơ sở lí luận, bài báo trình bày các yếu tố của STEM và mối liên hệ giữa Toán học và các thành phần khác của STEM. Dựa trên các quy trình thiết kế bài học STEM của các tác giả khác, bài báo cũng đưa ra quy trình thiết kế bài học STEM trong dạy học nội dung Phương trình và đưa ra ví dụ minh họa về sử dụng quy trình này trong dạy học nội dung cụ thể. This paper studies the teaching of mathematics in the direction of STEM education. With theoretical methods, this paper presents the components of STEM and the relationship between Mathematics and the other components of STEM. Based on the processes of designing STEM lessons developed by other authors, this paper proposes the process of designing STEM lessons in teaching mathematical equations and gives an example of using this process in teaching specific mathematics content. 
Tác giả Vũ Đình Phượng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0014 
Chuyên ngành
Từ khoá giáo dục STEM, dạy học, phương trình, môn Toán. STEM education, teaching, equations, Mathematics. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn