HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo THỰC TRẠNG KĨ NĂNG TỰ NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI - CURRENT STATUS OF SELF-AWARENESS SKILLS IN SOCIAL-EMOTIONAL SKILLS OF 5 – 6-YEAR-OLD KINDERGARTEN CHILDREN 
Tóm tắt Bài viết đề đến thực trạng kĩ năng tự nhận thức – một trong năm kĩ năng thành phần trong kĩ năng cảm xúc xã hội. Bài viết trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng tự nhận thức của 347 trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, phương pháp phỏng vấn, quan sát và xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS 25 để đánh giá mức độ kĩ năng tự nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Kết quả khảo sát cho thấy, kĩ năng tự nhận thức ở trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi chủ yếu ở mức trung bình. Các thành phần trong kĩ năng tự nhận thức của trẻ không đồng đều. Kết quả nghiên cứu giúp giáo viên mầm non, cha mẹ trẻ và các nhà nghiên cứu về kĩ năng cảm xúc xã hội của trẻ có nhận thức đúng đắn hơn về mức độ kĩ năng tự nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hiện nay. The article addresses the current status of self-awareness skills - one of the five component skills in social-emotional skills. The article presents a report on the research results on the status of self-awareness skills of 347 preschool children aged 5 - 6 years old in preschools in Nghe An province and Ha Tinh province. The study used analysis, synthesis, interviewing, observation, and data processing methods using SPSS 25 software to evaluate the level of self-awareness skills of preschool children 5-6 years old. Survey results show that self-awareness skills in preschool children between 5-6 years old are mainly at an average level. The components of children's selfawareness skills are uneven. Research results help preschool teachers, parents, and researchers on children's social-emotional skills have a more accurate understanding of the level of selfawareness skills of 5-6-year-old preschoolers now. 
Tác giả Phan Thị Thúy Hằng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0013 
Chuyên ngành
Từ khoá kĩ năng, tự nhận thức, cảm xúc xã hội, trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi. Skill, self-awareness, social emotions, preschool children 5-6 years old. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn