HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo THIẾT KẾ VÀ BIỂU DIỄN MÚA RỐI BÓNG CHO TRẺ EM: HIỆU QUẢ CỦA MỘT MÔ-ĐUN THỰC HÀNH TRÊN SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON - DESIGN AND PERFORMANCE OF PUPPETRY FOR CHILDREN: THE EFFECTIVENESS OF A PRACTICAL MODULE ON PRESCHOOL EDUCATION STUDENTS 
Tóm tắt Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của mô-đun đào tạo về thiết kế và biểu diễn múa rối bóng đối với sự tự tin về kiến thức, kĩ năng thiết kế và biểu diễn múa rối của sinh viên ngành Giáo dục Mầm non. Một mô-đun đào tạo đã được các nhà nghiên cứu xây dựng và triển khai cho 116 sinh viên năm thứ 4 tại một trường đại học ở miền Trung Việt Nam. Các phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi và phỏng vấn đã được sử dụng để đánh giá hiệu quả của mô-đun giảng dạy. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô-đun thiết kế và biểu diễn múa rối bóng đã có tác động tích cực lên sự tự tin về kiến thức và kĩ năng của sinh viên. Các phản hồi của sinh viên đánh giá cao sự thú vị và những thử thách trong quá trình học, kĩ năng sáng tạo và khám phá được thể hiện qua việc thiết kế và biểu diễn rối bóng, tính đoàn kết trong nhóm, và sự tận tâm của giáo viên hướng dẫn. Các nguyên tắc và quy trình thiết kế, biểu diễn múa rối bóng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non. Nghiên cứu này khẳng định vai trò quan trọng của mô- đun thiết kế và biểu diễn múa rối bóng trong việc phát triển năng lực giáo viên mầm non. This study aims to assess the impact of a shadow puppetry arts training module on Preschool Education students’ confidence in their knowledge and skills of design and performance of shadow puppetry. The researchers developed and implemented the training module for 116 fourthyear students at a university in Central Vietnam. Survey methods and group interviews were employed to evaluate the effectiveness of the training module. The research results indicate that the shadow puppetry design and performance module has positively influenced the students' confidence in both knowledge and skills. Students highly appreciate the interest and challenges encountered during the learning process, as well as the creative skills and exploration demonstrated through shadow puppetry design and performance, group cohesion, and the dedication of the instructing teacher. The principles and processes of shadow puppetry design and performance outlined in the study serve as valuable reference materials for teacher training institutions, students, and preschool educators. This research emphasizes the crucial role of the shadow puppetry arts module in developing the competencies of preschool teachers. 
Tác giả Lê Văn Huy và Trần Viết Nhi 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0012 
Chuyên ngành
Từ khoá thiết kế, biểu diễn, múa rối, rối bóng, Giáo dục Mầm non, sinh viên design, performance, puppetry, shadow puppets, Preschool Education, students. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn