HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC RÈN LUYỆN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP - BUILDING AND USING SELF-STUDY MATERIALS FOR PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS TO DEVELOP INTEGRATED TEACHING COMPETENCY 
Tóm tắt Xây dựng tài liệu tự học giúp sinh viên ngành Giáo dục tiểu học biết cách thiết kế chủ đề tích hợp và vận dụng trong dạy học môn Khoa học, qua đó hình thành và phát triển năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên là việc làm cần thiết trong bối cảnh đổi mới chương trình hiện nay. Bài báo trình bày nguyên tắc, quy trình xây dựng tài liệu; giới thiệu nội dung tài liệu; trình bày cách sử dụng tài liệu để sinh viên phát triển năng lực nhận thức và năng lực thiết kế chủ đề tích hợp môn Khoa học cấp Tiểu học. Để đánh giá về nội dung, hình thức, ý nghĩa, tính khả thi và tính thực tiễn của tài liệu, bài báo sử dụng phương pháp phân tích nội dung thông qua phiếu hỏi gồm 5 câu hỏi mở để xử lí dữ liệu đối với ý kiến của 8 chuyên gia và sử dụng thống kê mô tả đối với 56 giáo viên và 17 sinh viên năm thứ 4, bằng phiếu hỏi gồm 17 câu hỏi đóng thiết kế dưới dạng thang Likert 5 mức độ. Tài liệu được đánh giá cao về tính khoa học, tính khả thi, nội dung, hình thức, ý nghĩa và có thể sử dụng được cho học viên như là một nguồn tài liệu tham khảo trong việc phát triển năng lực dạy học chủ đề tích hợp trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học. This study aims to build self-study materials to guide pre-service primary teachers to design integrated topics and apply them in teaching science. Thereby, we aim to contribute to the formation and development of integrated teaching capacity in the current context of program renewal. The article presents the principles and process of document development, introduces the content of the document, and demonstrates how to use materials to support learners in developing their cognitive abilities and the ability to design integrated lessons in Science at the Primary level. To assess the content, form, meaning, feasibility, and practicality of the document, the article uses the content analysis method through a questionnaire consisting of 5 open questions to process data for opinions of 8 experts and uses descriptive statistics for 56 teachers and 17 4th year learners via a questionnaire consisting of 17 closed questions employing 5-level Likert scale. The material is highly appreciated for its scientificity, feasibility, content, form, and meaning and can be used by students as a reference source in developing subjectteaching competence integrated into teaching Science in primary schools. 
Tác giả Mai Thế Hùng Anh, Phan Đức Duy và Phan Thị Thanh Hội 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0011 
Chuyên ngành
Từ khoá Dạy học tích hợp, tài liệu tự học, sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Integrated teaching, self-study material, pre-service Primary teacher. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn