HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC KHOA HỌC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI” MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP 3 - DEVELOPMENT OF INSTRUMENT TO ASSESS STUDENT’S SCIENTIFIC CAPACITY FOR TEACHING TOPIC “THE EARTH AND SKY THEME”, SUBJECT NATURAL AND SOCIAL - GRADE 3 
Tóm tắt Bài báo đã căn cứ vào lí thuyết đánh giá trong đó chủ đạo là lí thuyết của Robert Glaser đề xuất tiến trình đánh giá năng lực, thiết kế khung năng lực khoa học trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở Tiểu học gồm 10 tiêu chí, mỗi tiêu chí gồm 3 mức độ. Từ việc phân tích yêu cầu cần đạt của chủ đề “Trái đất và Bầu trời” trong môn Tự nhiên và Xã hội, nghiên cứu đã đưa ra 6 nguyên tắc, quy trình gồm 5 bước thiết kế bộ công cụ đánh giá mức độ đạt được ở mỗi học sinh theo yêu cầu cần đạt trong mỗi hoạt động tổ chức dạy học bao gồm: 30 câu hỏi và bài tập, 10 bảng kiểm, 2 thang đánh giá, 3 phiếu đánh giá theo tiêu chí, mẫu hồ sơ học tập. Bộ công cụ sau khi tiến hành khảo nghiệm 34 giáo viên Tiểu học đã được chuẩn hoá và xây dựng hướng dẫn sử dụng trong việc đánh giá học sinh ở nhà trường tiểu học. The article is based on assessment theory, mainly the theory of Robert Glaser, proposing the process of capacity assessment, designing a scientific competency framework in teaching Nature and Society subjects in primary school, which includes 10 criteria, and each criterion consists of 3 levels. From analyzing the requirements of the topic “Earth and Sky” in the subject of Nature and Society, the research has proposed 6 principles, thereby building a 5-step process to design a set of assessment tools. The assessment, based on student achievement requirements, includes 30 questions and exercises, 10 checklists, 2 rating scales, 3 evaluation sheets according to criteria, and learning record samples. The toolkit, after testing on 34 primary school teachers, has been standardized and developed guidelines for use in assessing students in primary schools. 
Tác giả Hà Thị Lan Hương, Hoàng Mai Anh, Hoàng Khánh Duyên và Nguyễn Thị Lan 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0010 
Chuyên ngành
Từ khoá đánh giá năng lực, năng lực khoa học, công cụ đánh giá năng lực, khung năng lực, chuẩn hoá. capacity assessment, scientific capacity, capacity assessment instrument, competency framework, standardization. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn