HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo VẬN DỤNG MÔ HÌNH 5E TRONG DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC - APPLYING 5E MODEL IN TEACHING TO DEVELOP PROBLEM SOLVING CAPACITY FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
Tóm tắt Trên cơ sở lí thuyết kiến tạo, mô hình 5E được vận dụng trong dạy học nói chung và dạy học ở tiểu học nói riêng không chỉ giúp học sinh chiếm lĩnh được tri thức mới mà còn thúc đẩy sự phát triển của tư duy, khả năng khám phá, sáng tạo cũng như năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, tự kiến tạo tri thức cho các em. Học tập với mô hình 5E, tri thức của người học được kiến tạo tích cực bởi chủ thể nhận thức chứ không tiếp nhận thụ động từ bên ngoài, do đó, dần hình thành và phát triển ở các em năng lực phát hiện vấn đề, tìm kiếm cách thức giải quyết vấn đề cũng như vận dụng những kiến thức và kĩ năng đã có tìm kiếm ra cách thức hành động và tri thức mới. Dựa trên việc phân tích và tổng hợp các nghiên cứu có liên quan, bài báo đã tập trung vào việc khái lược các khái niệm về mô hình 5E, các chỉ báo năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học cũng như mô tả tiến trình tổ chức việc dạy học để phát triển năng lực giải quyết vấn đề theo mô hình 5E trong dạy học tiểu học với các ví dụ minh họa cụ thể. Nghiên cứu đã tiến hành thực nghiệm sư phạm dạy học theo mô hình 5E trên 67 học sinh của 2 lớp 4A1, 4A2 thuộc Trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng, Hà Nội; phân tích cả kết quả định lượng và định tính của thực nghiệm sư phạm để thấy được hiệu quả của việc áp dụng mô hình 5E trong quá trình giảng dạy môn Khoa học lớp 4 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Based on constructivism theory, 5E model is applied in teaching, particularly in elementary school teaching, to not only help students acquire new knowledge but also promote their critical thinking, creativity, and ability to discover and solve problems and create knowledge for children. Learning with the 5E model, learners' knowledge is actively constructed by the cognitive subject instead of being passively received from the outside, thus gradually forming and developing in them the ability to detect problems, find ways to solve problems as well as apply existing knowledge and skills to find new ways of action and knowledge. Based on the analysis and synthesis of related research, the article focuses on summarizing the concepts of the 5E model, indicators of problem-solving capacity of elementary school students, and describing the process of organizing teaching to develop problemsolving capacity according to the 5E model in elementary school teaching with specific illustrative examples. The study conducted a pedagogical experiment in teaching according to the 5E model on 67 students of 2 classes 4A1 and 4A2 at Sai Dong Urban Primary School, Hanoi; analyzed both quantitative and qualitative results of pedagogical experiments to see the effectiveness of applying the 5E model in the process of teaching Grade 4 Science to develop problem-solving capacity for students. 
Tác giả Dương Giáng Thiên Hương và Đỗ Thuý Nga 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0009 
Chuyên ngành
Từ khoá mô hình 5E, năng lực giải quyết vấn đề, học sinh tiểu học. 5E model, problem solving capacity, primary school students. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn