HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁC TỈNH TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC - DIFFICULTIES IN PEDAGOGICAL ACTIVITIES OF MIDDLE SCHOOL TEACHERS IN THE NORTHERN MIDLANDS AND MOUNTAINS REGION 
Tóm tắt Nghiên cứu nhằm đưa ra cách hiểu về khó khăn và khó khăn trong hoạt động sư phạm của giáo viên Trung học cơ sở (GV THCS), trình bày kết quả khảo sát những khó khăn trong hoạt động sư phạm của giáo viên trung học cơ sở (THCS) các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chính là điều tra bằng phiếu hỏi từ 409 khách thể kết hợp với một số phương pháp khác (phỏng vấn, đàm thoại, quan sát) để khảo sát 15 biểu hiện khó khăn chia theo bốn nhóm khó khăn: Khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động thành phần của hoạt động sư phạm; Khó khăn xuất phát từ phía bản thân GV đáp ứng yêu cầu của hoạt động sư phạm; Khó khăn liên quan đến các điều kiện thực hiện hoạt động sư phạm; Khó khăn trong việc thực hiện những yêu cầu của các cấp quản lí và những đòi hỏi của xã hội. Kết quả cho thấy GV gặp khó khăn nhất liên quan đến nhóm 3: khó khăn liên quan đến các điều kiện thực hiện hoạt động sư phạm (điểm trung bình 4,01), GV ít gặp khó khăn nhất thuộc về nhóm 2: Khó khăn xuất phát từ phía bản thân GV đáp ứng yêu cầu của hoạt động sư phạm (điểm trung bình 3.37). Từ kết quả đó, nghiên cứu tiến hành phân tích, đánh giá, giải thích nguyên nhân của các kết quả thu được giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc về vấn đề nghiên cứu. The study aims to provide an understanding of the difficulties and difficulties in the pedagogical activities of middle school teachers by presenting the results of a survey of difficulties in the pedagogical activities of middle school teachers (secondary school) of the Northern Midlands and Mountainous provinces. The research used the main method of questionnaire survey from 409 subjects combined with several other methods (interviews, conversations, observations) to survey 15 manifestations of difficulties divided into four groups: Difficulties in implementing component activities of pedagogical activities; Difficulties coming from teachers themselves meeting the requirements of pedagogical activities; Difficulties related to the conditions for carrying out pedagogical activities; Difficulty in implementing the requirements of management levels and the demands of society. The results show that teachers have the most difficulties related to group 3, difficulties related to the conditions for performing pedagogical activities (average score 4.01), teachers with the least difficulties belong to group 2, the difficulty comes from teachers themselves meeting the requirements of pedagogical activities (average score 3.37). From those results, the study analyzes, evaluates, and explains the causes of the obtained results to help readers gain insight into the research problem. 
Tác giả Hà Thanh Huệ 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0008 
Chuyên ngành
Từ khoá khó khăn, hoạt động sư phạm, giáo viên Trung học cơ sở, Trung du và miền núi phía Bắc. difficulties, pedagogical activities, middle school teachers, Northern Midlands and Mountains region. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn