HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo THÍCH NGHI THANG ĐO NẠN NHÂN BẮT NẠT TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN - ADAPTATION THE CYBERBULLYING VICTIMIZATION SCALE FOR ADOLESCENTS 
Tóm tắt Nghiên cứu nhằm mục đích thích nghi thang đo nạn nhân bắt nạt trực tuyến dành cho thanh thiếu niên. Mẫu nghiên cứu bao gồm 102 học sinh trường trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm, tỉnh Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy thang đo nạn nhân bắt nạt trực tuyến dành cho thanh thiếu niên bao gồm tám item (đơn nhân tố) có độ tin cậy Cronbach’s alpha (α = 0,855) và hiệu lực cấu trúc tốt (χ2\df = 1,440; CFI = 0,975; GFI = 0,936; RMSEA = 0,066 và PCLOSE = 0,290). Nghiên cứu này xác định có 58,8% học sinh là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến. Nghiên cứu này góp phần làm phong phú thêm các công cụ đo lường về bắt nạt trực tuyến tại Việt Nam. The study aimed to adapt the cyberbullying victimization scale for adolescents. The research sample included 102 students in Binh Duong province. Research results showed that the cyberbullying victimization scale for adolescents includes eight items (a single factor) with good Cronbach’s alpha reliability and construct validity (χ2\df = 1,440; CFI = 0,975; GFI = 0,936; RMSEA = 0,066 và PCLOSE = 0,290). This study determined that 58.8% of students were victims of cyberbullying. This study contributed to enriching measurement tools for cyberbullying in Vietnam. 
Tác giả Hồ Thị Trúc Quỳnh và Nguyễn Thị Hoa 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0006 
Chuyên ngành
Từ khoá bắt nạt trực tuyến, nạn nhân, thanh thiếu niên. cyberbullying, victimization, adolescents. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn