HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10 - STRUCTURE AND CRITERIA FOR ASSESSING COMMUNICATION AND COOPERATION COMPETENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN TEACHING ECONOMIC AND LEGAL EDUCATION 10 
Tóm tắt Năng lực giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực cốt lõi người học cần đạt trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Năng lực giao tiếp và hợp tác là sự kết hợp khả năng giao tiếp và sự hợp tác của cá nhân để tổ chức, điều khiển các mối quan hệ vận động và phát triển theo một trật tự nhất định nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ học được giao. Trong phạm vi bài viết này nhóm tác giả nghiên cứu một số vấn đề lý luận về năng lực giao tiếp và hợp tác của học sinh trung học phổ thông, trong đó tập trung nghiên cứu chỉ ra các biểu hiện, cấu trúc và tiêu chí đánh giá năng lực giao tiếp của học sinh trung học phổ thông trong dạy học môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Communication and collaboration capacity is one of the core competencies that learners need to achieve in the 2018 General Education program. Communication and collaboration capacity is a combination of individual communication and cooperation abilities to organize and control movement and development relationships in a specific order to well perform assigned learning tasks. Within the scope of this article, the authors researched a number of theoretical issues about the communication and collaboration capacity of high school students, focusing on manifestations, structures, and criteria assessing the communication capacity of high school students in teaching Economic and Legal Education subject 10 according to the 2018 General Education program. 
Tác giả Ngô Thị Tân Hương và Nguyễn Bá Điệp 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0005 
Chuyên ngành
Từ khoá Năng lực, năng lực giao tiếp và hợp tác, cấu trúc năng lực, tiêu chí đánh giá năng lực, Kinh tế và pháp luật 10. Competence, communication and cooperation capacity, capacity structure, capacity assessment criteria, Economics and Law Education 10. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn