HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY VÀ HỌC MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF USING GROUP DISCUSSION METHOD IN TEACHING AND LEARNING OF THE HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM CURRICULUM 
Tóm tắt Sử dụng phương pháp dạy-học phù hợp nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên là nội dung quan trọng ở các trường đại học. Mục tiêu của nghiên cứu là chỉ ra biện pháp nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy-học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thiết kế thử nghiệm, lấy mẫu thuận tiện để lựa chọn nhóm thử nghiệm (383 sinh viên) và nhóm đối chứng (187 sinh viên). Công cụ thu thập số liệu là bài kiểm tra trước, sau thử nghiệm và bảng câu hỏi phỏng vấn. Kết quả cho thấy, phương pháp thảo luận nhóm đã nâng cao hứng thú và kết quả học tập của sinh viên. Giảng viên giữ vai trò chính trong điều phối và sinh viên là trung tâm của thảo luận nhóm. Sinh viên được khuyến khích và hướng dẫn đúng cách khi tham gia thảo luận nhóm, tập trung vào các vấn đề như: chia thành nhóm nhỏ (8-10 sinh viên\nhóm) và thảo luận cùng một chủ đề, thông báo trước cho sinh viên chủ đề thảo luận, giảng viên sửa cách trình bày ý tưởng của sinh viên ngay trên lớp, giúp sinh viên hình thành các ý tưởng thảo luận và nêu các chủ đề thảo luận sát với lựa chọn ưa thích của sinh viên. Using appropriate teaching methods to improve students’ learning results is important in universities. This study points out measures to improve the effectiveness of group discussion methods in teaching and learning the History of the Communist Party of Vietnam curriculum at Hanoi National University of Education. The quantitative paradigm was used, through which an experimental design was applied to the experimental group. Convenience sampling was used to collect 383 students in the experimental group and 187 students in the control group. The data was collected by using pre- and post-test examinations, and a validated questionnaire. The results showed that the group discussion method improved students' interests and learning outcomes. The lecturer had the main role in controlling the group discussion while the students were still the center of the group discussion. The students were encouraged and properly directed to participate in group discussions by dividing the class into small groups (8-10 students\group) discussing the same topic; informing students in advance about the discussion topic; correcting the students’ presentation of their opinions in class; helping the students form ideas during the discussion; and bringing out discussion topics close to the students' preferred choices. 
Tác giả Phan Thị Lệ Dung 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0004 
Chuyên ngành
Từ khoá phương pháp thảo luận nhóm, sinh viên, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Group discussion method, students, History of the Communist Party of Vietnam, Hanoi National University of Education. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn