HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo 2VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO SINH VIÊN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC m - APPLYING PROJECT-BASED LEARNING IN TEACHING THE HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM TO STUDENTS IN THE DIRECTION OF COMPETENCY DEVELOPMENT 
Tóm tắt Mục đích của nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ mối quan hệ giữa sử dụng phương pháp dự án với phát triển năng lực học tập cho sinh viên và thiết kế quy trình thực hiện phương pháp dự án trong dạy học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu lí luận và thực nghiệm sư phạm được sử dụng trong quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc vận dụng phương pháp dự án góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự học, năng lực nhận thức và điều chỉnh hành vi của sinh viên trong dạy học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, và có khả năng áp dụng rộng rãi ở những bối cảnh dạy học tương tự trong tổ chức dạy học chương trình lí luận chính trị theo hướng phát triển năng lực. The research purpose is to clarify the relationship between using Project Based Learning (PBL) and developing learning capacity for students and to design the process of implementing PBL in teaching the History of the Communist Party of Vietnam. Theoretical and pedagogical experimental research methods are used in the research process. The findings show that, for the History of the Communist Party of Vietnam module, the PBL is an active teaching method, contributing to the development of problemsolving skills, communication skills, collaboration skills, and self-study competencies for students, with the potential for wide application in similar teaching contexts in political theory programs. 
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Tùng 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0002 
Chuyên ngành
Từ khoá dạy học dự án, phát triển năng lực, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Project Based Learning; competence development; History of the Communist Party of Vietnam. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn