HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 1/2024 KHGD VN 
Tên bài báo YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH - FACTORS DETERMINING THE QUALITIES OF ENGLISH INSTRUCTORS FROM ENGLISH MAJORS’ PERSPECTIVES 
Tóm tắt Giảng viên là một trong những nhân tố tiên quyết quyết định chất lượng đào tạo. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm hiểu quan điểm của sinh viên (SV) về các yếu tố quyết định chất lượng GV, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Dữ liệu định tính được thu thập từ hoạt động phỏng vấn nhóm, tập trung vào hai nội dung chính bao gồm: (1) yếu tố chuyên môn và (2) yếu tố ngoài chuyên môn. Về yếu tố chuyên môn, một GV tiếng Anh được đánh giá là “chất lượng”, theo SV, cần phải thỏa mãn hai điều kiện sau. Thứ nhất là sự am hiểu về phương pháp giảng dạy và thứ hai là khả năng linh hoạt và đa dạng trong việc cung cấp nguồn tài liệu tham khảo có giá trị. Những biểu hiện không liên quan đến chuyên môn được SV đề cập để đánh giá chất lượng của GV tiếng Anh bao gồm: (1) tính cách của GV, (2) khả năng giao tiếp của GV, (3) thái độ của GV đối với SV và (4) kĩ năng quản lí lớp học cũng như giải quyết vấn đề. The quality of teachers and their teaching are the top factors in determining the quality of graduates after they leave school, especially English major students. The data obtained from the students is divided into two main contents, including (1) Professional factors, and (2) non-professional factors. Regarding professional factors, an English teacher who is considered “qualified” according to the students needs to showcase two conditions: (1) a mastery of understanding teaching methods, and (2) sufficient preparation of extra teaching materials. Behaviors not related to the profession are referred to by the students to evaluate the quality of an English teacher, including (1) the teacher’s personality, (2) the teacher’s communication skills, (3) the teacher’s attitude towards students, and (4) adequate classroom management and problem-solving skills  
Tác giả Nguyễn Anh Thi, Nguyễn Hương Trà, Phạm Trút Thùy, Huỳnh Thị Anh Thư, Phương Hoàng Yến và Lê Thanh Thảo 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2024-0001 
Chuyên ngành
Từ khoá Yếu tố quyết định, chất lượng giảng viên tiếng Anh, sinh viên Ngôn ngữ Anh. Factors, qualities of English instructors, English major students 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn