HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP STEAM THEO MÔ HÌNH 5E TRONG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ MẦM NON CÓ NHU CẦU GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT - Applying STEAM method according to 5E MODEL IN inclusive education for preschool children with special needs 
Tóm tắt Bài viết tập trung tìm hiểu khái niệm giáo dục STEAM, phương pháp STEAM trong giáo dục hòa nhập, mô hình 5E. Thông qua việc nghiên cứu lí luận, bài viết đã khái quát quy trình vận dụng STEAM theo mô hình 5E trong giáo dục trẻ mầm non có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở trường mầm non hòa nhập. Kết quả nghiên cứu này gợi mở cho các nghiên cứu ứng dụng mô hình tích hợp phương pháp STEAM với mô hình 5E trong các hoạt động học, hoạt động chơi nhằm nâng cao chất lượng can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ mầm non có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở Việt Nam. The article focuses on understanding the concept of STEAM education, the STEAM method in inclusive education as well as the 5E model. Through theoretical research, the article has overviewed the application process of using STEAM according to the 5E model in the education of children with special needs in inclusive preschools. The results of this study suggest the application of an integration model between STEAM method and the 5E model in learning and playing activities to improve the quality of early intervention and inclusive education for preschool children with special needs in Vietnam. 
Tác giả Nguyễn Thị Kim Anh và Đỗ Thị Thảo 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0127 
Chuyên ngành
Từ khoá STEAM, phương pháp STEAM, giáo dục hòa nhập, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt. STEAM, STEAM method, inclusive education, children with special needs. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn