HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN VỀ GIÁO DỤC STEAM CHO TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG MÔI TRƯỜNG HÒA NHẬP - The teachers perception of steam education for students with disabilities in inclusive settings 
Tóm tắt STEAM là một cách tiếp cận liên ngành bao gồm Khoa học (science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering), Nghệ thuật (Art) và Toán học (Mathematics) hiện đang được quan tâm trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm điều tra nhận thức của giáo viên về tình hình giáo dục trẻ khuyết tật hiện nay, giáo dục STEAM và những khó khăn trong áp dụng giáo dục STEAM cho trẻ khuyết tật. 202 giáo viên tại 23 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trong toàn quốc đã tham gia trả lời phiếu khảo sát online. Nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế về nội dung, phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy chỉ có 18% giáo viên biết rõ về STEAM, 73% giáo viên mới nghe nói và không biết rõ về phương pháp này. 74% giáo viên khẳng định có thể áp dụng STEAM cho học sinh khuyết tật trong lớp hòa nhập. Tuy nhiên, để áp dụng STEAM hiệu quả giáo viên cần lưu ý một số vấn đề như mức độ khuyết tật, chuẩn bị cho hoạt động, cơ sở vật chất… STEAM is an interdisciplinary approach including Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics, which is currently interested in the world, and Vietnam. The purpose of this study is to investigate the current perception of educational practice as a special education teacher, STEAM education, and the difficulties or barriers to implementing STEAM education for students with disabilities effectively. There are 202 teachers at 23 developmental support centers of inclusive education across Viet Nam participated in answering an online survey. The results show limitations of contents and teaching methods for students with disabilities. And only 18% teachers have good knowledge of STEAM, and 73% teachers have no in-depth expertise in STEAM but 74% participants have positive thinking about students with disabilities’ abilities and applying STEAM education in inclusive settings. 
Tác giả Trần Thị Minh Thành, Trần Thị Thiệp và Trần Thị Bích Ngọc 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0125 
Chuyên ngành
Từ khoá STEAM, giáo dục steam, trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập, hỗ trợ hòa nhập. STEAM, steam education, inclusive settings, children with disability, support inclusion. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn