HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG STEAM CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC HÒA NHẬP Ở TIỂU HỌC - Organizing differentiated instruction in STEAM activities for students with disabilities in elementary inclusive setting 
Tóm tắt Hiện nay, ngày càng nhiều chương trình ở các quốc gia trên thế giới đưa STEAM vào giảng dạy, nhưng học sinh (HS) khuyết tật vẫn chưa được tiếp cận giáo dục STEAM một cách bài bản và thiếu tính phân hóa để có thể đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng người học khác nhau. Bên cạnh đó, dạy học phân hóa được biết đến rộng rãi như một mô hình giảng dạy hay cách tiếp cận nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của HS trong lớp học, đặc biệt là lớp học hòa nhập có HS khuyết tật. Vì vậy, bài viết này tập trung vào tìm hiểu vấn đề dạy học phân hóa trong các hoạt động STEAM cho HS khuyết tật trong lớp học hòa nhập ở tiểu học; từ đó, để xuất một số cách thức tổ chức dạy học phân hóa trong các hoạt động STEAM cho HS khuyết tật học hòa nhập ở tiểu học. Currently, more and more training programs in many countries connect STEAM education to teaching and learning; however, students with disabilities still do not have access to STEAM activities in a methodical way and lack differentiation to be able to meet the needs of students with disabilities. In addition, differentiated instruction is widely known as a teaching model or approach to meet the diverse needs of students in the classroom, especially in an inclusive setting with students with disabilities. Therefore, this article focuses on understanding the issue of differentiated instruction in STEAM activities for students with disabilities in inclusive classrooms in elementary settings; from there, it propose some ways of organizing differentiated instruction in STEAM activities for students with disabilities to learn at inclusive elementary schools. 
Tác giả Nguyễn Hà My 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0124 
Chuyên ngành
Từ khoá Dạy học phân hóa, STEAM, học sinh khuyết tật, giáo dục hòa nhập, cấp tiểu học Differentiated instruction, STEAM, students with disabilities, inclusive education, elementary education. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn