HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO HỌC SINH RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ HỌC HÒA NHẬP CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG STEAM: THỰC TRẠNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Educating cooperative skill for secondary students with autism spectrum disorder in inclusive schools through steam activities: situation and lession 
Tóm tắt Nghiên cứu khảo sát trên 85 mẫu là giáo viên và cha mẹ học sinh rối loạn phổ tự kỉ học hòa nhập cấp trung học cơ sở nhằm khái quát thực trạng giáo dục kĩ năng hợp tác thông qua hoạt động STEAM cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn giáo viên và cha mẹ đã nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục kĩ năng hợp tác cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ. Tuy nhiên, các lực lượng gặp nhiều khó khăn trong quá trình áp dụng các nội dung, mục tiêu, phương pháp, hình thức giáo dục. Do đó kết quả giáo dục kĩ năng hợp tác cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học hoà nhập cấp trung học cơ sở thông qua hoạt động STEAM chưa cao.Việc kích thích sự tham gia của học sinh RLPTK còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng, chỉ ra một số bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, xây dựng chương trình giáo dục, nâng cao chuyên môn của các giáo viên và đẩy mạnh kết hợp giữa các lực lượng giáo dục nhằm nâng cao hiệu của giáo dục kĩ năng hợp tác cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ học hoà nhập cấp trung học cơ sở thông qua hoạt động STEAM. Research survey on 85 samples who are teachers and parents of students with autism spectrum disorder in inclusive secondary school to generalize the reality of cooperative skills education through STEAM activities for students with autism spectrum disorder. The survey results show that most of teachers and parents are aware of the importance of cooperative skills education for students with autism spectrum disorder. However, teachers and parents face many difficulties in the process of implementing educational contents, objectives, methods and forms. Therefore, the results of cooperative skills education for students with autism spectrum disorder in inclusive secondary school through STEAM activities are not high. There are many limitations in stimulating the participation of students with autism spectrum disorder. Base on the reality, the study points out a number of learned lessons in the implementation and development of educational programs, improving the professionalism of teachers and promoting the combination of educational forces in order to improve the effectiveness of cooperative skills education for students with autism spectrum disorder in inclusive secondary school through STEAM activities. 
Tác giả Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Hoài Thương 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0123 
Chuyên ngành
Từ khoá bài học kinh nghiệm, học sinh rối loạn phổ tự kỉ, kĩ năng hợp tác, thực trạng, trung học cơ sở, STEAM. learned lesson, students with autism spectrum disorder, cooperative skills, reality, secondary school, STEAM. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn