HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo ỨNG DỤNG GIÁO DỤC STEM ART CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ HỌC HÒA NHẬP Ở TIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 - STEM Art education application for students with intellectual disability in inclusive elementary schools under the General Education Program 2018 
Tóm tắt Các nghiên cứu về STEM Art (viết tắt là STEAM) đã được áp dụng cho hầu hết mọi lứa tuổi, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học và ở cả những cấp độ giáo dục cao hơn. Hiện nay, giáo dục STEAM cũng đã được triển khai trên đối tượng học sinh khuyết tật trong các môi trường giáo dục khác nhau. Bài báo này đề cập đến vấn đề nghiên cứu giáo dục STEAM cho học sinh khuyết tật trí tuệ (KTTT) học hòa nhập ở tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Các vấn đề về giáo dục STEAM cho đối tượng học sinh KTTT học hòa nhập ở tiểu học được thảo luận và một số chiến lược tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho học sinh KTTT học hòa nhập ở tiểu học được đề xuất trong bài báo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục STEAM nói chung và giáo dục STEAM cho học sinh KTTT trong môi trường hòa nhập ở tiểu học nói riêng. Studies in STEM Art (STEAM for short) have been applied to almost all ages, from kindergarten, elementary school, and high school, and at all levels of higher education. Currently, STEAM education has also been deployed on students with disabilities in different educational environments. This article mentioned to the issue of researching STEAM education for students with intellectual disability in inlusive elementary school under the General Education program in 2018. Issues of STEAM education for students with intellectual disability who are studying at inclusive elementary schools are discussed and some strategies for organizing STEAM educational activities for students with intellectual disability at inclusive elementary school are proposed in the article in order to improve the quality of STEAM education in general and STEAM education for students with disabilities in inclusive elementary schools in particular. 
Tác giả Nguyễn Hà My, Nguyễn Minh Phượng và Trần Thị Bích Ngọc 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0122 
Chuyên ngành
Từ khoá STEM Art, hoạt động giáo dục STEAM, chiến lược dạy học, học sinh khuyết tật trí tuệ, giáo dục hòa nhập, giáo dục tiểu học, chương trình Giáo dục phổ thông 2018. STEM Art, STEAM educational activities, teaching strategy, students with intellectual disability, inclusive education, elementary education, General Educational rogram 2018. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn