HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEAM CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ 4-5 TUỔI TRONG LỚP MẪU GIÁO HÒA NHẬP - Organizing of STEAM educational activities for children with autism spectrum disorders aged 4-5 years in inclusive kindergarten classes 
Tóm tắt Trẻ em RLPTK gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập, vui chơi do những khiếm khuyết về giao tiếp, tương tác xã hội và các hành vi, sở thích mang tính hạn hẹp mang lại. Giáo dục STEAM được xác định là một trong những xu hướng giáo dục chính trong thế kỉ XXI. Phương pháp giáo dục STEAM mang lại nhiều lợi ích cho trẻ mầm non nói chung và trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) nói riêng. Bài viết này phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4- 5 tuổi trong lớp mẫu giáo hòa nhập, trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý cho giáo viên khi tổ chức hoạt động giáo dục STEAM cho trẻ RLPTK trong lớp mẫu giáo hòa nhập, nhằm giúp trẻ RLPTK khắc phục được những khó khăn và phát huy được hết khả năng của mình, tạo ra được một môi trường hòa nhập tích cực. Children with autism spectrum disorder face many difficulties in the learning and playing process due to impairments in communication, social interaction, and limited behaviors and interests. STEAM education is identified as one of the main educational trends in the 21st century. STEAM education brings many benefits to preschool children in general and children with an autism spectrum disorder in particular. This article analyzes some theoretical and practical issues on the organization of STEAM activities for children with autism spectrum disorder aged 4-5 years in inclusive kindergarten classes. On that basis, give some suggestions for teachers when organizing STEAM education activities for children with an autism spectrum disorder in inclusive kindergarten classes in order to help them overcome difficulties and promote their full potential, creating a positive inclusive environment. 
Tác giả Nguyễn Minh Phượng và Nghiêm Thị Hồng Lam 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0121 
Chuyên ngành
Từ khoá tổ chức hoạt động, STEAM, trẻ rối loạn phổ tự kỉ, 4 – 5 tuổi, lớp mẫu giáo hòa nhập. STEAM, organizing activities, children with autism spectrum disorder, aged 4-5 years, inclusive kindergarten classes. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn