HNUE     Email     Quản trị     Liên hệ     Bản đồ      English        
 
Tìm kiếm:
  TRANG CHỦ    TẠP CHÍ   

BÀI BÁO 

Số ra Số 5A/2022 KHGD VN 
Tên bài báo PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC QUA GIÁO DỤC STEAM Ở HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC TẬP: TIẾP CẬN TRÊN GÓC ĐỘ LÍ LUẬN - Developing metacognition skills through STEAM education in students with learning disabilities: from a theoretical point of view 
Tóm tắt Học sinh khuyết tật học tập thường có thành tích học tập thấp do rối loạn nhận thức và suy giảm trí nhớ công việc, cùng với rối loạn các chức năng điều hành như xử lí, sắp xếp và ghi nhớ thông tin. Sự phát triển kĩ năng siêu nhận thức giúp học sinh nhận ra nhược điểm và áp dụng các chiến lược hỗ trợ để bù đắp thiếu hụt về nhận thức giúp học sinh trở nên linh hoạt và thích ứng tốt hơn với những thay đổi. Giáo dục STEAM cho học sinh thông qua cách tiếp cận giải quyết vấn đề, đa diện và đa giác quan nhằm phát triển các kĩ năng siêu nhận thức, kiểm soát, giám sát cách trẻ học khi xây dựng những kiến thức cần thiết, đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội học tập và công việc cho tất cả các học sinh. Từ đó, nâng cao lòng tự trọng, tự tin, tính độc lập của học sinh khuyết tật học tập, giúp học sinh có tinh thần đương đầu với những thách thức trong tương lai. Students with learning disabilities often have low academic achievement because of the cognitive disorders and impaired working memory as well as executive functions such as processing-organizing and remembering information. The development of metacognitive skills shows in the eight pillars of metacognition such as self-awareness, self-control, and selfregulation help students to recognize weaknesses and apply strategies to support them offset their cognitive deficits, by becoming more flexible and adapt to any changes. STEAM education for students via multi-faceted and multi-sensory approach to develop metacognitive skills, control and monitor how children learn while building necessary knowledge, ensuring equality in learning academic and work opportunities for all students. Thereby, improving their selfesteem, confidence and independence of students with learning disabilities, helping them cope with challenges in the future. 
Tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phạm Thị Hải Yến và Đào Thị Bích Thuỷ 
Mã phân loại DOI: 10.18173/2354-1075.2022-0117 
Chuyên ngành
Từ khoá giáo dục STEAM, siêu nhận thức, giải quyết vấn đề, học tập dựa trên vấn đề, khuyết tật học tập. STEAM education, metacognition, problem solving, problem-based learning, learning disabilities. 
Download [download]
  Bản quyền thuộc về Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Email: tapchi@hnue.edu.vn