Sóng dừng trên dây (tổng hợp giữa sóng tới và sóng phản xạ)

 

K : Nút dao động
B : bụng dao động
Tổng hợp sóng tới và sóng phản xa ta thu được một sóng có các nút và bụng cố định do đó ta gọi là sóng dừng.

 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.vatlysupham.com/java/ph14vn/stlwaves_vn.htm
© Walter Fendt, 2. November 2000
Chỉnh lần cuối: 20. 3.2004
Người dịch :NVB