Con lắc đơn

Mô phỏng này mô tả dao động của con lắc đơn ( con lắc toán học) cũng như biểu diễn các đại lượng của nó: Li độ,vận tốc,gia tốc,lực và năng lượng . .

Nếu chọn thang thời gian, quá trình sẽ chậm đi 10 lần. Vị trí,biên độ dao động ( theo độ ) gia tốc rơi tự do, khối lượng của vật có thể thay đổi .

Tính toán chính xác cho thấy chu kì của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ. Tuy nhiên với các biên độ đủ nhỏ (< 10° )ta có thể coi chu kì của con lắc đơn là không đổi

 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14d/beschleunigung.htm
© Walter Fendt, 2. November 2000
Chỉnh lần cuối: 20. 3.2004
Người dịch :NVB

Trở về diễn đàn.