Lực đẩy Acsimét

Hãy theo truyền thuyết trở về với bài toán của nhà vua yêu cầu Acsimét giải: Hãy chứng tỏ rằng một cái vương miện là vàng ròng hay là đã bị pha tạp?
Đương nhiên là không được làm hỏng cái mũ . Với khoa học hiện nay thì có nhiều phương pháp như phân tích phổ hoặc dùng các biện pháp chiếu chụp, nhưng Acsimét từ năm 250 trước CN. đã tìm ra một biện pháp đơn giản và qua đó cũng tìm ra định luật mang tên mình.

Khi ta bơi dưới nước sẽ thấy nước đẩy chúng ta lên trên. Lực đẩy này có độ lớn bằng bao nhiêu, hãy làm thí nghiệm để đo? Fa = Fkk - Fcl : F kk là số chỉ lực kế khi vật ngoài không khí, Fcl : là số chỉ khi vật nằm trong chất lỏng . Kích chuột vào lực kế và dịch chuyển để nhúng vật vào chất lỏng.
Tùy theo sự thay đổi độ lớn của phần vật chìm trong chất lỏng mà số chỉ của lực kế thay đổi. Khi vật hoàn toàn chìm trong chất lỏng thì lực đẩy khôgn đổi nữa dù nó nằm ở độ sâu nào đi nữa. -_> F_A ~ V là thể tích chất lỏng.
Làm với các chất lỏng khác nhau sẽ thấy F_A ~ D là khối lượng riêng chất lỏng.
.

Wird eine Überschreitung des Messbereichs angezeigt, so ist in der Auswahlbox rechts unten ein weniger empfindlicher Bereich zu wählen.

Định luật Archimed: Lực đẩy tác dụng lên vật bằng trọng lực phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Fa= D * V*g , g = 9,81 N/kg : hệ số tỉ lệ ( sau này sẽ biết chính bằng gia tốc rơi tự do )

Trở về bài toán của nhà vua, ta thấy 2 vật tuy cùng khối lượng nhưng nếu thể tích khác nhau thì khi nhúng chìm trong nước sẽ chịu lực đẩy khác nhau. Do đó ta làm thí nghiệm như sau: treo mũ và một khối lượng vàng tương đương vào một cân thăng bằng : Physik> -> P1 = P2 Khi nhúng vào trong nước, nếu cân vẫn thăng bằng -_> Fa1 = Fa2 -> V1 = V2 -> D1 = D2 : đúng là làm bằng vàng nguyên chất Nếu không cân sẽ mất thăng bằng. Về bản chất đây là thí nghiệm để so sánh khối lượng riêng của vật liệu làm mũ và khối lượng riêng của vàng.

 

 
Physik
Physik-Applets

URL: http://www.vatlysupham.com/java/ph14vn/buoforce_vn.htm
© Walter Fendt, 2. November 2000
Chỉnh lần cuối: 20. 3.2004
Người dịch :NVB